Noter om ophavsret (Copyright notes)

Pattern

Ved at acceptere følgende vilkår og betingelser har du indgået en kontrakt mellem Phorest og/eller en Phorest-forhandler og dig kunden.

1. Definitioner.

“Computer”: en elektronisk enhed, der accepterer oplysninger i digital eller lignende form og manipulerer dem til et bestemt resultat baseret på en sekvens af instruktioner. “Forhandler”: den part, gennem hvem der gives adgang til Phorests hjemmeside. “Phorest” betyder nDevor Systems Limited, et irsk registreret selskab af Anglesea Mills, 9 Anglesea Row, Off Little Britain Street, Dublin 7, D07 F8PY, Irland. “Internetgrænseflade” betyder Messenger-sektionen på Phorest-webstedet, der giver dig mulighed for at sende og modtage SMS-beskeder og udføre andre kommunikationstjenester. “Messenger” betyder internetgrænsefladen på Phorest-webstedet, der giver dig mulighed for at sende og modtage SMS-beskeder

2. Fordeling.

En kundevirksomhed eller velgørenhedsorganisation må kun give autoriserede medarbejdere i den pågældende virksomhed eller velgørenhedsorganisation adgang til Messenger. Hvis en kunde er en enkelt erhvervsdrivende, et partnerskab eller en anden virksomhed eller personlig enhed, er det kun en medarbejder eller initiativtager til den pågældende enhed, der har adgang til Messenger. I forhold til firmaer i en gruppe er hver konto begrænset til den særskilte juridiske enhed, der ejer kontoen. Andre selskaber i en koncern kan tegne en udvidelseskonto

til nedsat pris fra Phorest og/eller en Phorest-forhandler.

3. Ingen ændring.

Softwaren er licenseret og distribueret af Phorest og / eller en Phorest forhandler for at sende bulk SMS-beskeder og andre applikationer relateret til SMS. Du har ikke tilladelse til at integrere eller bruge softwaren sammen med anden software, plug-in eller ekstraudstyr, som bruger eller er afhængig af softwaren, når du sender SMS. Du har ikke tilladelse til at integrere eller bruge Messenger med phorest plug-in-software, der ikke er udviklet i overensstemmelse med Phorest.

4. Intellektuel ejendomsret.

Softwaren bag internetgrænsefladen, som du er autoriseret af Phorest og / eller en Phorest forhandler til at bruge, er den intellektuelle ejendomsret til og er ejet af Phorest. Softwarens struktur, organisation og kode er phorests værdifulde forretningshemmeligheder og fortrolige oplysninger. Softwaren er beskyttet af ophavsret, herunder, men ikke begrænset til, EU’s ophavsretslovgivning, internationale traktatbestemmelser og gældende lovgivning i det land, hvor den anvendes. Medmindre phorest udtrykkeligt og udtrykkeligt tillader det, accepterer du ikke at ændre, tilpasse eller oversætte softwaren. Du accepterer også ikke at foretage reverse engineering, dekompilering, demontering eller på anden måde forsøg på at finde softwarekoden, undtagen i det omfang du udtrykkeligt kan få tilladelse til at dekompilere i henhold til gældende lovgivning, det er vigtigt at gøre det for at opnå softwarens operabilitet med et andet softwareprogram, og du har først anmodet Phorest om at give de oplysninger, der er nødvendige for at opnå en sådan operabilitet, og Phorest har ikke gjort sådanne oplysninger tilgængelige. Din forhandler har ret til at stille rimelige betingelser og til at anmode om et rimeligt gebyr, før du giver sådanne oplysninger. Alle oplysninger, som din forhandler har givet eller indhentet af dig, som tilladt i henhold til denne, må kun bruges af dig til det formål, der er beskrevet heri, og må ikke videregives til nogen tredjepart eller bruges til at oprette software, der i det væsentlige ligner erklæringen fra softwaren. Anmodninger om oplysninger skal rettes til Phorest og/eller en Phorest-forhandlers kundesupportafdeling. Varemærker skal anvendes i overensstemmelse med accepteret varemærkepraksis, herunder identifikation af varemærkeindehavernes navne. Varemærker kan kun bruges til at identificere trykt output produceret af softwaren, og en sådan brug af et varemærke giver dig ingen ejendomsret til det pågældende varemærke.

Medmindre det udtrykkeligt er angivet heri, giver denne aftale dig ingen immaterielle rettigheder i Softwaren, og Phorest forbeholder dig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt heri.

5. Begrænsning af erstatningsansvaret

5.1 PHOREST ELLER DETS LEVERANDØRER VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIGE OVER FOR DIG FOR EVENTUELLE SKADER, KRAV ELLER OMKOSTNINGER ELLER FØLGESKADER, INDIREKTE, HÆNDELIGE SKADER ELLER TABT FORTJENESTE ELLER TABTE OPSPARINGER, SELV OM EN PHOREST-REPRÆSENTANT ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR ET SÅDANT TAB, SKADER, KRAV ELLER OMKOSTNINGER ELLER FOR ETHVERT KRAV FRA TREDJEPART. OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER OG UDELUKKELSER GÆLDER I DET OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING I DIN JURISDIKTION. PHOREST’S SAMLEDE ANSVAR OG DETS LEVERANDØRERS ANSVAR I HENHOLD TIL ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE ER BEGRÆNSET TIL DET BELØB, DER EVENTUELT ER BETALT FOR SOFTWAREN. Intet i denne aftale begrænser Phorests ansvar over for dig i tilfælde af død eller personskade som følge af Phorests forsømmelighed eller for bedragets skadevoldende stilling (svig). Phorest handler på vegne af sine leverandører med det formål at frasige sig, udelukke og/eller begrænse forpligtelser, garantier og ansvar som fastsat i denne aftale, men ikke i andre henseender og uden andre formål. Yderligere oplysninger findes i de jurisdiktionsspecifikke oplysninger i slutningen af denne aftale.

5.2 Enhver ulovlig brug af SMS-tjenesten er strengt forbudt i form af meddelelser, der indeholder seksuelt, racistisk eller diskriminerende indhold, og en sådan brug, der kan anses for at være chikane over for en enkeltperson eller en organisation. Phorest påtager sig under ingen omstændigheder ansvar for indhold, der udsendes af en kunde, der anvender Messenger- eller Phorest-software. Dette omfatter alt indhold, der er inkluderet i sidehovedet eller på anden måde. Derudover er Phorest ikke ansvarlig for indhold, der udsendes via Messenger på en uautoriseret eller ulovlig måde.

5.3 TJENESTERNE OG ALLE OPLYSNINGER, PRODUKTER OG ANDET INDHOLD (HERUNDER TREDJEPARTSOPLYSNINGER, PRODUKTER OG INDHOLD), DER ER INKLUDERET I ELLER TILGÆNGELIGE FRA DETTE WEBSTED, LEVERES “SOM DE ER OG FOREFINDES” OG KAN TIL ENHVER TID ÆNDRES UDEN VARSEL TIL DIG. I VIDEST MULIGT OMFANG, DER ER TILLADT VED LOV, FRASKRIVER PHOREST SIG ALLE REPRÆSENTATIONER OG GARANTIER (UDTRYKKELIGE, STILTIENDE OG LOVPLIGTIGE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG MANGLENDE KRÆNKELSE AF EJENDOMSRETTIGHEDER) MED HENSYN TIL TJENESTER OG ALLE OPLYSNINGER, PRODUKTER OG ANDET INDHOLD (HERUNDER TREDJEPARTSOPLYSNINGER, PRODUKTER OG INDHOLD), DER ER INKLUDERET I ELLER TILGÆNGELIGE FRA PHOREST MESSENGER.

5.4 Phorest forbeholder sig ret til at udelukke dig fra denne service.

6. Brugernavn og adgangskode

6.1 Når kunden har gennemført onlineregistrering, vil et brugernavn og en adgangskode blive sendt til kunden via e-mail eller SMS-besked. Disse loginoplysninger fungerer som identifikation af kunden til Phorest. Phorest vil ikke udføre yderligere godkendelse af kundens identitet.

6.2 Kunden er enig i, at alle hjemmesideaktiviteter, der kan spores tilbage til hans brugernavn og adgangskode, anses for at være udført af kunden selv og er juridisk bindende for ham.

6.3 Kunden er ansvarlig for omhyggelig brug og opbevaring af brugernavn og adgangskode. Vi anbefaler, at du ændrer den tildelte adgangskode, første gang du bruger tjenesten. Derudover opfordrer vi kunden til at ændre sin adgangskode regelmæssigt og træffe andre passende foranstaltninger for at forhindre misbrug eller tyveri af hans loginoplysninger.

7. Risici, netværksproblemer og SMS-transmission

7.1 Kunden er enig i, at adgang til internettet, GSM-nettet og andre kommunikationsmedier pr. definition er forbundet med risici vedrørende autentificering, datasikkerhed, privatlivets fred, adgang til tjenester, pålidelighed af transmission osv. – Kunden indvilliger i at bære det fulde og udelukkende ansvar som følge af sådanne risici og konsekvenser af kundens brug af Phorests tjenester.

7.2 Phorest er ikke mobiltelefonoperatør. Kunden anerkender, at Phorest leverer SMS-beskeder via større teleselskaber og mobilnetudbydere og derfor kun kan påvirke leveringssvarsendelsen af SMS-beskeder inden for de tekniske begrænsninger, som ovennævnte udbydere pålægger. Phorest er således ikke ansvarlig for nogen netværksrelaterede spørgsmål, herunder late transmission.

7.3 SMS-beskeder, der sendes via Messenger, overføres til de adresserede mobilmodtagere inden for få sekunder til minutter, forudsat at modtagerens telefon er tændt og placeret i et område, der er dækket af hans abonnerede mobilnetværksudbyder. Kunden anerkender, at det afhængigt af modtagerens mobiludbydertjeneste muligvis ikke er muligt at sende meddelelsen til modtageren med succes, især hvis udbyderen slet ikke understøtter SMS-levering.

7.4 Phorest er ikke en internetudbyder. Phorest gør sit bedste for at levere SMS-tjenester på hjemmesiden www.textbynumbers.com tilgængelig 7 dage om ugen, 24 timer i døgnet. For at kunne bruge tjenesten skal kunden have adgang til World Wide Web, enten direkte eller via enheder, der har adgang til webbaseret indhold, og betale eventuelle servicegebyrer i forbindelse med en sådan adgang. Derudover skal kunden levere alt det udstyr, der er nødvendigt for at oprette en sådan forbindelse til World Wide Web, herunder en computer og et modem eller en anden adgangsenhed.

7.5 Kunden anerkender, at transmission af store SMS-beløb (over 50.000 beskeder om dagen) kan være underlagt begrænsninger og forsinkelser fra de berørte mobilnetudbyderes side. Kunden indvilliger i at kommunikere sin hensigt om at overføre sådanne mængder til Phorest mindst 5 arbejdsdage i forvejen for at sikre, at en sådan levering kan finde sted uden forstyrrelser.

7.6 SMS-beskeder tildeles en levetid på 72 timer. SMS-beskeder, der ikke kunne leveres korrekt til modtagerens mobiltelefon inden for denne periode, vil blive kasseret uden varsel.

8. Beskyttelse af personlige oplysninger

Phorests håndtering af kunderelaterede oplysninger, herunder SMS-beskedindhold, er underlagt irsk føderal kommunikations- og privatlivslovgivning. Kunden anerkender, at Phorest ved lov er forpligtet til at gemme alt meddelelsesindhold og aktivitetslogfiler i seks måneder, og at Phorest ved lov kan være forpligtet til at offentliggøre detaljer om en kundes aktivitet og SMS-transmissioner til offentlige og retshåndhævende myndigheder på udtrykkelig anmodning. Kunden anerkender, at SMS-beskedindhold overføres ukrypteret, og at aflytning af mobiltelefonkommunikation, herunder SMS-levering, fra tredjeparter er mulig.

9. Tekniske og andre ændringer, herunder opsigelse

9.1 Phorest forbeholder sig ret til at forbedre, udvikle og ændre tjenester og indhold på sin hjemmeside til enhver tid uden forudgående varsel. Phorest forbeholder sig ret til at afbryde midlertidigt eller permanent med eller uden varsel til brugeren.

9.2 Begge parter har ret til at opsige aftalen med øjeblikkelig virkning ved at forkynde en opsigelsesvarsel til den anden part. Ved opsigelsen af aftalen har Phorest ret til at slette alle oplysninger på kundens konto. Hvis kunden opsiger aftalen, vil der ikke være nogen refusion af eller delvis refusion af det årlige abonnement eller af udestående meddelelser. Phorest kan efter eget skøn opsige en brugers konto, hvis Phorest mener, at Kunden på nogen måde har overtrådt vilkårene og betingelserne for anvendelse. Hvis Phorest opsiger af andre grunde end dette, accepterer Phorest en refusion til kunden baseret på det antal måneder, der er tilbage af det årlige abonnement. Derudover vil omkostningerne ved eventuelle udestående meddelelser, der efterlades på kundens konto, blive refunderet til kunden, forudsat at det er Phorest, der opsiger aftalen, hvis kunden ikke overtræder vilkårene og betingelserne for anvendelse. Sådanne refusioner skal indgives skriftligt til Phorest på ovennævnte adresse senest 30 dage efter opsigelsen.

9.3 Alle udestående meddelelser på en kundekonto efter udløbet af det årlige abonnement forbliver på vores servere i 30 dage. Hvis kunden ikke fornyer sit abonnement inden for denne periode, slettes alle meddelelser.

10. Kundens ansvar

10.1 Hvis kunden forårsager skader eller forstyrrelser af phorests hjemmeside eller systemapplikationer ved dårlig hensigt, bliver han, hun eller det ansvarlig for alle direkte og hændelige konsekvenser og dermed forbundne omkostninger.

10.2 Kunden påtager sig det fulde ansvar for indholdet af SMS-beskeder, der sendes af ham selv eller af en tredjepart på hans anmodning. Kunden accepterer at overholde alle love og bestemmelser, der gælder for indholdet og hensigten med SMS-beskeder, der sendes af ham, hende eller det. Kunden påtager sig ansvaret for alle konsekvenser og omkostninger som følge af overtrædelser af sådanne regler. Kunden skal sikre, at hans SMS-levering ikke forårsager forstyrrelse eller chikane af en modtager eller anden tredjepart. Kunden accepterer at afstå fra at sende SMS-beskeder, der indeholder stødende, voldeligt, pornografisk eller diskriminerende eller på anden måde ulovligt indhold.

10.3 Phorest har gjort det opmærksom på, at klienten i sin indsamling af mobilnumre skal indhente positivt samtykke fra alle mobiltelefonbrugere til at modtage SMS-data fra kunden. Positivt samtykke kræver en aftale med en mobiltelefonbruger og kunden om at sende og modtage sms’er.

10.4 Kunden har ikke tilladelse til at sende SMS-beskeder til modtagere, der har gjort det klart, at de ikke ønsker at modtage SMS-beskeder eller reklamer via SMS. Phorest er ikke ansvarlig for SMS-beskeder, der leveres til en mobiltelefonbruger, efter at han/hun har anmodet om at fravælge at modtage yderligere SMS-transmissioner fra kunden.

10.5 Kunden indvilliger i at holde Phorest og dens datterselskaber, associerede selskaber, officerer, agenter, co-branders eller andre partnere og medarbejdere skadesløse for ethvert krav eller krav, herunder rimelige advokatsalærer, foretaget af tredjepart på grund af eller som følge af indhold, som kunden overfører gennem Tjenesten, kundens brug af tjenesten, kundens forbindelse til tjenesten,  kundens overtrædelse af vilkårene og betingelserne for anvendelse eller kundens krænkelse af andres rettigheder.

10.6 Kunden skal for hver SMS-besked, som han ønsker, at Phorest skal sende, angive en numerisk eller alfanumerisk ophavsmand, der indeholder oplysninger om kunden og hans tjenester. Phorest leverer ikke SMS-beskeder uden ophavsmandsoplysninger eller med vildledende ophavsmandsoplysninger.

11. Sms-debiteringer

Phorest debiterer overførte SMS-beskeder fra kundens online SMS-konto i henhold til dens transmissionslogfiler. Disse logfiler anses for korrekte og gyldige, selvom kunden har gjort indsigelse mod rigtigheden af regnskaberne, men Phorests undersøgelser har ikke fremlagt bevis for et teknisk problem eller en teknisk fejl. SMS-prisordningen offentliggøres på www.textbynumbers.com hjemmeside. Phorest forbeholder sig ret til at ændre priser med forudgående varsel. Da Phorest ikke kan garantere levering af SMS-beskeder til modtagere på grund af mulige fejl og udfald fra mobilnetværksudbydernes side, refunderer Phorest ikke sms-beskeder, der ikke kan leveres, til kunden.

12. Klager

Alle klager skal rettes til nDevor Systems Limited, Anglesea Mills, 9 Anglesea Row, Off Little Britain Street, Dublin 7, D07 F8PY, Irland, skriftligt og inden for 10 arbejdsdage efter den begivenhed, der forårsager indsigelsen.

13. Gældende ret.

Denne aftale vil blive styret af og fortolket i overensstemmelse med gældende materiel lovgivning: a) i Republikken Irland, hvis der købes et abonnement på Tjenesten, når du er i en jurisdiktion, undtagen dem, der er beskrevet nedenfor; eller (b) i Japan, hvis der opnås et abonnement på Tjenesten, når du befinder dig i Japan, Kina, Korea eller et andet sydøstasiatisk land, hvor alle officielle sprog er skrevet i enten et ideografisk script (f.eks. hanzi, kanji eller hanja) og/eller et andet script, der er baseret på eller i struktur, er baseret på eller lignende i struktur som et ideografisk script, f.eks. eller (c) staten Californien, hvis der opnås et abonnement på Tjenesten, når du befinder dig i USA, Canada eller Mexico

14. Almindelige bestemmelser.

Hvis en del af denne aftale ikke kan håndhæves, vil den ikke påvirke gyldigheden af saldoen i aftalen, som forbliver gyldig og kan håndhæves i overensstemmelse med dens vilkår. Denne aftale berører ikke de lovbestemte rettigheder for enhver part, der handler som forbruger. En skriftlig underskrevet af en autoriseret officer i Phorest må kun ændre denne aftale. Phorest kan licensere opdateringer til dig med yderligere eller andre vilkår. Dette er hele aftalen mellem Phorest og dig vedrørende Softwaren og Tjenesten, og den erstatter alle forudgående repræsentationer, diskussioner, virksomheder, kommunikation eller reklame vedrørende softwaren eller tjenesten. Hvis du har spørgsmål til denne aftale, eller hvis du ønsker at anmode om oplysninger fra Phorest, bedes du bruge ovenstående adresse og kontaktoplysninger til at kontakte Phorest.

Phorest, Messenger og Memento er enten registrerede varemærker eller varemærker til fordel for nDevor Systems Limited i EU og/eller andre lande.

copyright-meddelelser