Copyright Notices

Pattern Pattern

Met het aanvaarden van de volgende Algemene Voorwaarden heeft u een contract afgesloten tussen Phorest en/of een Phorest Reseller en u, de consument.

1. Definities.

Met “computer” wordt een elektronisch apparaat bedoeld dat gegevens in digitale of soortgelijke vorm accepteert en deze manipuleert voor een specifiek resultaat op basis van een reeks instructies. “Reseller” staat voor de partij via wie toegang wordt verleend tot de website van Phorest. “Phorest” staat voor nDevor Systems Limited, een Ierse geregistreerde onderneming van Anglesea Mills, 9 Anglesea Row, Off Little Britain Street, Dublin 7, D07 F8PY, Ierland. Met “Internet Interface” wordt het Messenger-gedeelte van de Phorest website bedoeld waarmee u sms-berichten kunt verzenden en ontvangen en andere communicatiediensten kunt uitvoeren. “Messenger” staat voor de Internet Interface op de Phorest website waarmee sms-berichten verstuurd en ontvangen kunnen worden.

2. Distributie.

Een onderneming of liefdadigheidsinstelling van een klant mag alleen bevoegde werknemers van die onderneming of instelling toegang geven tot Messenger. Als een klant een eenmanszaak, partnerschap of een andere zakelijke of persoonlijke entiteit is, dan mag alleen een werknemer of promotor van die entiteit toegang krijgen tot Messenger. Voor bedrijven die tot een groep of holding behoren, is ieder account beperkt tot de afzonderlijke juridische entiteit die eigenaar is van het account. Andere bedrijven binnen een groep kunnen zich abonneren op een uitbreidingsaccount voor een gereduceerde prijs die verkrijgbaar is bij Phorest en/of een Phorest Reseller.

3. Geen wijziging.

De software wordt door Phorest en/of een Phorest Reseller in licentie gegeven en gedistribueerd voor het verzenden van bulk sms-berichten en andere toepassingen met betrekking tot sms. U mag de Software niet integreren of gebruiken met enige andere software, plug-in of uitbreiding, die de Software gebruikt of gebruik maakt van het verzenden van sms-berichten. U bent niet gemachtigd om Messenger te integreren of te gebruiken met enige Phorest plug-in software die niet in overeenstemming met Phorest is ontwikkeld.

4. Intellectuele eigendomsrechten.

De Software achter de Internet Interface waar u van Phorest en/of een Phorest Reseller door geautoriseerd bent om te gebruiken is het intellectuele eigendom van en is eigendom van Phorest. De structuur, organisatie en code van de Software zijn de waardevolle handelsgeheimen en vertrouwelijke informatie van Phorest. De Software wordt beschermd door het auteursrecht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het auteursrecht van de Europese Unie, internationale verdragsbepalingen en de toepasselijke wetgeving in het land waar de Software wordt gebruikt. Tenzij Phorest specifiek en uitdrukkelijk toestemming geeft, stemt u ermee in de Software niet te wijzigen, aan te passen of te vertalen. U stemt er tevens mee in de broncode van de Software niet te reverse engineeren, te decompileren, te disassembleren of anderszins te proberen te achterhalen, behalve voor zover het u onder de toepasselijke wetgeving uitdrukkelijk is toegestaan te decompileren, het essentieel is dit te doen om de Software met een ander softwareprogramma te kunnen gebruiken en indien u Phorest eerst heeft verzocht de informatie te verstrekken die nodig is om deze bruikbaarheid te bereiken en Phorest deze informatie niet beschikbaar heeft gesteld. Uw Reseller heeft het recht redelijke voorwaarden te stellen en een redelijke vergoeding te vragen alvorens dergelijke informatie te verstrekken. Alle informatie die door uw Reseller is verstrekt of door u is verkregen, zoals hieronder toegestaan, mag alleen door u worden gebruikt voor het hierin beschreven doel en mag niet met derden worden gedeeld of worden gebruikt om software te ontwikkelen die substantieel vergelijkbaar is met de inhoud en het doel van de Software. Verzoeken om informatie dienen te worden gericht aan de afdeling klantenondersteuning van Phorest en/of een Reseller van Phorest. Handelsmerken worden gebruikt in overeenstemming met de aanvaarde Trademark gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van de identificatie van de namen van de eigenaars van de handelsmerken. Handelsmerken kunnen alleen worden gebruikt om gedrukte output te identificeren die door de Software wordt geproduceerd en een dergelijk gebruik van een handelsmerk geeft u geen eigendomsrechten op dat handelsmerk.

5. Beperking van aansprakelijkheid

5.1 IN GEEN GEVAL ZAL PHOREST OF HAAR LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SCHADE, CLAIMS OF KOSTEN OF GEVOLGSCHADE, INDIRECTE OF INCIDENTELE SCHADE, OF WINSTDERVING OF VERLOREN TEGOEDEN, ZELFS INDIEN EEN VERTEGENWOORDIGER VAN PHOREST VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJK VERLIES, SCHADE, CLAIMS OF KOSTEN OF VOOR EEN CLAIM VAN EEN DERDE PARTIJ OP DE HOOGTE IS GESTELD. DE VOORGAANDE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN ZIJN VAN TOEPASSING VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING IN UW RECHTSGEBIED. DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN PHOREST EN HAAR LEVERANCIERS ONDER OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST IS BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT IS BETAALD VOOR DE SOFTWARE, INDIEN VAN TOEPASSING. Niets in deze overeenkomst beperkt de aansprakelijkheid van Phorest jegens u in geval van overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid van Phorest of voor de onrechtmatige daad van bedrog (fraude). Phorest handelt namens haar leveranciers met het oog op het afwijzen, uitsluiten en/of beperken van verplichtingen, garanties en aansprakelijkheid zoals bepaald in deze overeenkomst, maar in geen enkel ander opzicht en voor geen enkel ander doel. Voor meer informatie, bekijk de specifieke informatie betreffende jurisdictie aan het einde van deze overeenkomst.

5.2 Alle soorten illegaal gebruik van de sms-dienst is strikt verboden, in de vorm van berichten met een seksuele, racistische of discriminerende inhoud en elk dergelijk gebruik dat gezien kan worden als intimidatie van een individu of een organisatie. In geen geval aanvaardt Phorest aansprakelijkheid voor enige inhoud die door een klant via Messenger of Phorest-software wordt uitgezonden. Dit omvat alle inhoud in de header of anderszins. Daarnaast is Phorest niet aansprakelijk voor inhoud die via Messenger wordt uitgezonden op een ongeoorloofde of illegale manier.

5.3 DE DIENSTEN EN ALLE INFORMATIE, PRODUCTEN EN ANDERE INHOUD (MET INBEGRIP VAN INFORMATIE, PRODUCTEN EN INHOUD VAN DERDEN) DIE IN DEZE WEBSITE ZIJN OPGENOMEN OF VIA DEZE WEBSITE TOEGANKELIJK ZIJN, WORDEN ‘AS IS’ GELEVERD EN KUNNEN TE ALLEN TIJDE ZONDER KENNISGEVING AAN U WORDEN GEWIJZIGD. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN VERWERPT PHOREST ALLE VERKLARINGEN EN GARANTIES (EXPLICIET, IMPLICIET EN WETTELIJK VOORGESCHREVEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN NIET-SCHENDING VAN EIGENDOMSRECHTEN) MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN EN ALLE INFORMATIE, PRODUCTEN EN ANDERE INHOUD (MET INBEGRIP VAN INFORMATIE, PRODUCTEN EN INHOUD VAN DERDEN) DIE ZIJN OPGENOMEN IN OF TOEGANKELIJK ZIJN VIA PHOREST MESSENGER.

5.4 Phorest behoudt zich het recht om u uit te sluiten van deze dienst.

6. Gebruikersnaam en wachtwoord

6.1 Nadat de klant de online registratie voltooid heeft, worden een gebruikersnaam en wachtwoord via e-mail of sms naar de klant verzonden. Deze inloggegevens dienen als identificatie van de klant bij Phorest. Phorest zal geen verdere verificatie van de identiteit van de klant uitvoeren.

6.2 De klant aanvaardt dat alle website-activiteiten die herleidbaar zijn tot zijn gebruikersnaam en wachtwoord geacht worden door de klant zelf te zijn verricht en hem juridisch binden.

6.3 De klant is verantwoordelijk voor zorgvuldig gebruik en opslag van de gebruikersnaam en het wachtwoord. Wij raden de klant aan het toegekende wachtwoord bij het eerste gebruik van de Dienst te wijzigen; daarnaast verzoeken wij de klant met klem zijn wachtwoord regelmatig te wijzigen en andere passende maatregelen te nemen om misbruik of diefstal van zijn inloggegevens te voorkomen.

7. Risico’s, netwerkproblemen en sms-dienst

7.1 De klant gaat ermee akkoord dat de toegang tot het internet, het GSM-netwerk en andere communicatiemedia per definitie gepaard gaat met risico’s inzake authentificatie, gegevensbeveiliging, privacy, beschikbaarheid van diensten, betrouwbaarheid van de transmissie, enz. – De klant aanvaardt de volledige en exclusieve verantwoordelijkheid die voortvloeit uit dergelijke risico’s en gevolgen van het gebruik van de diensten van Phorest door de klant.

7.2 Phorest is geen mobiele telefoonoperator. De klant erkent dat Phorest sms-berichten aflevert via grote telecommunicatiebedrijven en mobiele netwerkproviders en derhalve slechts invloed kan uitoefenen op het uitsturen van een verzendopdracht van sms-berichten binnen de technische beperkingen opgelegd door voornoemde providers. Phorest is derhalve niet aansprakelijk voor netwerkgerelateerde problemen zoals latentie en late verzending.

7.3 Sms-berichten die via Messenger worden verstuurd, worden binnen seconden tot enkele minuten naar de geadresseerde mobiele ontvangers toegezonden, op voorwaarde dat de telefoon van de ontvanger is ingeschakeld en zich in een gebied bevindt waar er verbinding gemaakt kan worden met de mobiele netwerkprovider. De klant erkent dat, afhankelijk van de Dienst van de mobiele provider van de ontvanger, het mogelijk is dat het bericht niet met succes naar de ontvanger kan worden verzonden, met name als de provider geen sms-aflevering ondersteunt.

7.4 Phorest is geen Internet Service Provider. Phorest stelt alles in het werk om de sms-diensten op de website www.textbynumbers.com 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar te stellen. Om de Dienst te kunnen gebruiken, moet de klant toegang krijgen tot het World Wide Web, hetzij rechtstreeks, hetzij via apparaten die toegang geven tot webgebaseerde inhoud, waarbij de klant de eventuele kosten voor deze toegang moet betalen. Bovendien moet de klant alle apparatuur leveren die nodig is om een dergelijke verbinding met het World Wide Web te maken, met inbegrip van een computer en een modem of ander toegangsapparaat.

7.5 De klant erkent dat de verzending van grote hoeveelheden sms-berichten (meer dan 50.000 berichten per dag) onderworpen kan zijn aan beperkingen en vertragingen vanwege de betrokken mobiele netwerkproviders. De klant verbindt zich ertoe om zijn intentie om dergelijke volumes te verzenden minstens 5 werkdagen op voorhand aan Phorest mee te delen, zodat het versturen hiervan zonder onderbrekingen kan plaatsvinden.

7.6 Sms-berichten hebben een levensduur van 72 uur. Sms-berichten die binnen deze periode niet op de mobiele telefoon van de ontvanger afgeleverd kunnen worden, worden zonder kennisgeving verwijderd.

8. Privacy

De behandeling van klantgerelateerde informatie door Phorest, met inbegrip van de inhoud van sms-berichten, is onderworpen aan de Ierse federale communicatie- en privacywetgeving. De klant erkent dat Phorest wettelijk verplicht is om alle berichtinhoud en activiteitenlogboeken gedurende zes maanden te bewaren, en dat Phorest wettelijk verplicht kan worden om op uitdrukkelijk verzoek details over de activiteiten en sms-berichten van een klant vrij te geven aan overheids- en wetshandhavingsfunctionarissen. De klant erkent dat de inhoud van sms-berichten ongecodeerd wordt verzonden en dat het afluisteren van mobiele telefooncommunicatie, inclusief sms-aflevering, door derden mogelijk is.

9. Technische en Andere Wijzigingen inclusief Beëindiging

9.1 Phorest behoudt zich het recht voor de diensten en inhoud van haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te verbeteren, te ontwikkelen en te wijzigen.

9.2 Beide partijen hebben het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen door middel van een opzegging aan de andere partij. Door de beëindiging van de overeenkomst heeft Phorest het recht om alle informatie op het account van de klant te verwijderen. Indien de klant de overeenkomst beëindigt, zal er geen terugbetaling of gedeeltelijke terugbetaling van het jaarabonnement of van eventuele openstaande berichten plaatsvinden. Phorest kan naar eigen goeddunken het account van een gebruiker beëindigen indien Phorest van mening is dat de klant op wat voor wijze dan ook de gebruiksvoorwaarden heeft geschonden. Indien Phorest om een andere reden de overeenkomst beëindigt, stemt Phorest in met een terugbetaling aan de klant op basis van het aantal resterende maanden van het jaarabonnement. Bovendien zullen de kosten van eventuele openstaande berichten op de klantenaccount aan de klant worden terugbetaald, op voorwaarde dat het Phorest is die de overeenkomst beëindigt zonder dat de klant de gebruiksvoorwaarden heeft geschonden. Dergelijke terugbetalingen moeten binnen 30 dagen na beëindiging schriftelijk worden aangevraagd bij Phorest op bovenstaand adres.

9.3 Alle berichten die na het verstrijken van het jaarabonnement nog op een klantenaccount staan, blijven nog 30 dagen op onze servers staan. Indien de klant zijn abonnement binnen deze periode niet verlengt, zullen alle berichten verwijderd worden.

10. Aansprakelijkheid van de klant

10.1 Indien de klant door opzet schade of storingen veroorzaakt aan de website of systeemtoepassingen van Phorest, is de klant aansprakelijk voor alle directe en incidentele gevolgen en bijbehorende kosten.

10.2 De klant is volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de sms-berichten die op zijn verzoek door hemzelf of door een derde worden verzonden. De klant stemt ermee in zich te houden aan alle wetten en voorschriften die van toepassing zijn op de inhoud en de bedoeling van de door hem of haar verzonden sms-berichten. De klant is aansprakelijk voor alle gevolgen en kosten die voortvloeien uit overtredingen van deze voorschriften. De klant dient ervoor te zorgen dat zijn sms-aflevering geen verstoring of intimidatie van een ontvanger of andere derde partij veroorzaakt. De klant verbindt zich ertoe geen sms-berichten te versturen met beledigende, gewelddadige, pornografische, discriminerende of anderszins illegale inhoud.

10.3 Phorest geeft aan dat de klant bij het verzamelen van mobiele nummers de toestemming van alle mobiele telefoongebruikers moet verkrijgen om sms-berichten van de klant te ontvangen. Voor deze toestemming is een overeenkomst tussen de mobiele telefoongebruiker en de klant vereist om sms-berichten te verzenden en te ontvangen.

10.4 Het is niet toegestaan voor de klant om sms-berichten te sturen naar ontvangers die hebben aangegeven geen sms-berichten of reclame via sms te willen ontvangen. Phorest is niet aansprakelijk voor sms-berichten die aan een mobiele telefoongebruiker worden afgeleverd nadat deze heeft verzocht geen sms-berichten meer van de klant te willen ontvangen.

10.5 De klant gaat ermee akkoord Phorest, en haar dochterondernemingen, affiliates, functionarissen, handelsagenten, co-branders of andere partners en werknemers, schadeloos te stellen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten van een derde partij die te wijten is aan of voortvloeit uit Inhoud die de klant via de Dienst heeft verstuurd, het gebruik van de Dienst door de klant, de verbinding van de klant met de Dienst, de schending door de klant van de Gebruiksvoorwaarden, of de schending door de klant van de rechten van een ander.

10.6 De klant moet voor alle sms-berichten die de klant via Phorest wil laten versturen, een numerieke of alfanumerieke afzender opgeven met informatie over de klant en zijn diensten. Phorest zal geen sms-berichten afleveren zonder Sender ID of met misleidende Sender ID.

11. Sms-debet

Phorest debiteert verzonden sms-berichten van de online sms-account van de klant volgens zijn transmissie logboeken. Deze logboeken worden als correct en geldig beschouwd, zelfs indien de klant bezwaar heeft gemaakt tegen de juistheid van de boekhouding, maar het onderzoek van Phorest geen bewijs heeft opgeleverd van een technisch probleem of een fout. Het sms-prijsoverzicht is gepubliceerd op de website: www.textbynumbers.com. Phorest behoudt zich het recht om de prijzen met voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Omdat Phorest de aflevering van de sms-berichten bij de ontvangers niet kan garanderen door mogelijke fouten en uitval van mobiele netwerkproviders, betaalt Phorest onbestelbare sms-berichten niet terug aan de klant.

12. Klachten

Alle klachten moeten schriftelijk en binnen 10 werkdagen na de gebeurtenis die aanleiding geeft tot het bezwaar worden gericht aan nDevor Systems Limited, Anglesea Mills, 9 Anglesea Row, Off Little Britain Street, Dublin 7, D07 F8PY, Ierland.

13. Toepasselijk recht.

Deze Overeenkomst wordt overzien door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de materiële wetten die van kracht zijn: (a) in de Republiek Ierland, indien een abonnement op de Dienst wordt aangeschaft wanneer u zich in welke jurisdictie dan ook bevindt, met uitzondering van die welke hieronder worden beschreven; of (b) in Japan, indien een abonnement op de Dienst wordt aangeschaft wanneer u zich in Japan, China, Korea of een ander Zuidoost-Aziatisch land bevindt waar alle officiële talen worden geschreven in een ideografisch schrift (bijv, hanzi, kanji of hanja), en/of een ander schrift dat is gebaseerd op of qua opbouw vergelijkbaar is met een ideografisch schrift, zoals hangul of kana; of (c) de staat Californië, indien een abonnement op de Dienst is genomen wanneer u zich in de Verenigde Staten, Canada of Mexico bevindt.

14. Algemene Bepalingen.

Indien enig deel van deze Overeenkomst nietig en onuitvoerbaar wordt bevonden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de rest van de Overeenkomst, die geldig en uitvoerbaar zal blijven overeenkomstig de bepalingen ervan. Deze Overeenkomst doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten van een partij die als consument handelt. Deze overeenkomst kan enkel schriftelijk worden gewijzigd, indien ondertekend door een bevoegde functionaris van Phorest. Phorest kan u licentie updates geven met bijkomende of andere voorwaarden. Dit is de volledige overeenkomst tussen Phorest en u met betrekking tot de Software en de Dienst. Deze overeenkomst vervangt alle eerdere verklaringen, discussies, toezeggingen, mededelingen of reclame met betrekking tot de Software of de Dienst. Indien u vragen hebt over deze overeenkomst of indien u informatie bij Phorest wenst op te vragen, kunt u het bovenstaande adres en de bovenstaande contactgegevens gebruiken om contact op te nemen met Phorest.


Phorest, Messenger en Memento zijn ofwel geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van nDevor Systems Limited in de Europese Unie en/of andere landen.