ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PHOREST

Pattern Pattern

NDEVOR SYSTEMS LIMITED (reg.nr. 369210) met als geregistreerd adres 9 Anglesea Row, Dublin 7, Ierland (handelend als PHOREST onder geregistreerd bedrijfsnaam nr. 241895) (“Phorest”, “wij”, “onze”, “ons”) heeft een op software gebaseerde dienst ontworpen en ontwikkeld die (i) onze klanten in staat stelt boekingen en verkopen in hun Salon of Spa te beheren; en (ii) hen in staat stelt een op maat gemaakte mobiele applicatie te creëren voor hun klanten om te gebruiken in verband met hun boekingssysteem (de “Diensten”). Wij bieden onze klanten ook hardware aan om te gebruiken samen met de Diensten (de “Hardware”).

 • 1. Aanvaarding van de voorwaarden
 • 1.1 De levering van en de toegang tot en het gebruik van onze Diensten is altijd onderworpen aan en afhankelijk van de naleving van deze voorwaarden en alle toepasselijke wetten.
 • 1. 2 Door het invullen van ons online registratieformulier of het ondertekenen van ons bestelformulier (zoals van toepassing) (een “Aankoop”), het betalen van (i) het initiële abonnementsbedrag met betrekking tot onze Diensten; en (ii) indien van toepassing, de overeengekomen aankoopprijs (of, indien overeengekomen, een aanbetaling) met betrekking tot enige Hardware (elk zoals vermeld in uw Aankoop) en door te klikken op “IK GA AKKOORD” verzoekt u (“Klant” of “u” of “uw”) tot toegang tot en gebruik van onze Diensten en, indien van toepassing, aankoop van Hardware, onderworpen aan en in overeenstemming met deze voorwaarden op welk moment een overeenkomst tussen ons geacht wordt te bestaan.
 • 1.3 Deze voorwaarden en de voorwaarden van uw Aankoop vormen uw overeenkomst met ons en vormen de gehele overeenkomst tussen ons met betrekking tot het onderwerp ervan en vervangen en overrulen alle eerdere versies, overeenkomsten, regelingen en afspraken tussen ons, hetzij schriftelijk of mondeling.
 • 1.4 Phorest kan deze voorwaarden te allen tijde om verschillende redenen wijzigen, zoals om wijzigingen in de toepasselijke wetgeving of updates van de diensten weer te geven, en rekening houdend met nieuwe diensten of functionaliteiten. De meest actuele versie zal altijd worden geplaatst op https://www.phorest.com/nl/algemenevoorwaarden/. Indien een wijziging fundamenteel is, zoals uitsluitend door Phorest bepaald, zal Phorest u per e-mail op de hoogte stellen. U kunt ook tijdens het gebruik van onze producten of diensten op de hoogte worden gebracht van wijzigingen. Wijzigingen gaan niet eerder van kracht dan de dag waarop ze openbaar worden gemaakt. Om sommige wijzigingen in werking te stellen, kan de toepasselijke wetgeving vereisen dat Phorest uw toestemming voor dergelijke wijzigingen verkrijgt, of dat u er voldoende tijd van tevoren van op de hoogte wordt gebracht. Indien u niet wilt instemmen met eventuele wijzigingen in de voorwaarden van een dienst, dient u het gebruik van die dienst te staken, gezien u door gebruik te blijven maken van de diensten automatisch aangeeft akkoord te gaan met de bijgewerkte voorwaarden.
 • 1.5 Phorest verandert en verbetert de diensten die wij aanbieden voortdurend. Phorest kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving een functionaliteit aan een dienst toevoegen, wijzigen of verwijderen. Phorest kan ook naar eigen inzicht een dienst beperken, opschorten of stopzetten. Indien Phorest een dienst stopzet, zullen wij u daarvan vooraf op de hoogte brengen om u de mogelijkheid te bieden de diensten elders te verkrijgen.
 • 2. Levering van Diensten
 • 2.1 Wij zullen de Diensten aan u leveren zoals vermeld in uw Aankoop en door ons aanvaard en verlenen u hierbij een niet-exclusief, niet-overdraagbaar persoonlijk recht op toegang tot en gebruik van de Diensten.
 • 2.2 Wij zullen commercieel redelijke inspanningen leveren om de Diensten 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar te stellen.
 • 2.3 Alleen uw werknemers mogen de Diensten gebruiken.
 • 2.4 Wij zullen u ook documentatie met betrekking tot onze Diensten ter beschikking stellen (de “Documentatie”).
 • 2.5 De mobiele app met salonmerk kan alleen worden geselecteerd uit Phorest-sjablonen. Om de app te kunnen downloaden in de Apple App Store, dient u een Apple Developer account aan te maken. Door deze Apple Developer account aan te maken, gaat de Salon of Spa ermee akkoord verantwoordelijk te zijn voor de betaling van eventuele kosten met betrekking tot het opzetten van een account. Phorest is niet aansprakelijk voor enige kosten in verband met Apple en het opzetten van deze Developer account. Indien op enig moment uw Salon Branded App niet wordt gebruikt door uw klanten gedurende een bepaalde periode, kan Apple de app verwijderen uit de App Store, dit zal geen invloed hebben op gebruikers die de app al geïnstalleerd hebben op hun apparaten, maar kan nieuwe downloads voorkomen. Het is de verantwoordelijkheid van de Salon of Spa om ervoor te zorgen dat hun app beschikbaar is in de App Store. Phorest zal trachten samen te werken met Apple om de app te herstellen, maar wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele kosten tijdens deze periode. Phorest kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de prestaties van de app, aangezien deze wordt geleverd via een mobiel apparaat van een derde partij. Houd er rekening mee dat deze app geoptimaliseerd is voor de nieuwste toestellen. De kwaliteit van de uitstraling is mogelijk niet consistent op andere apparaten. De app wordt uitgeschakeld als het servicecontract niet wordt nagekomen. Door enig ontwerpmateriaal aan ons voor te leggen, inclusief logo’s, geeft u ons een wereldwijd, niet-exclusief, royaltyvrij, niet-overdraagbaar recht op toegang en gebruik voor een overeengekomen doel, inclusief de levering van de Diensten aan u.
 • 2.6 U zult tijdens uw gebruik van de Diensten geen virussen of andere middelen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wormen of trojans) of enig materiaal openen, opslaan, verspreiden of verzenden die:
  • (a) onwettig, schadelijk, bedreigend, lasterlijk, obsceen, inbreukmakend, intimiderend, racistisch of etnisch beledigend zijn;
  • (b) illegale activiteiten faciliteren
  • (c) seksueel expliciete beelden afbeelden
  • (d) onwettig geweld bevorderen
  • (e) discriminerend zijn op grond van ras, geslacht, huidskleur, godsdienstige overtuiging, seksuele geaardheid of handicap; of
  • (f) anderszins illegaal zijn of schade of letsel veroorzaken aan personen of eigendommen;
   en wij behouden ons het recht voor om, zonder aansprakelijkheid of afbreuk te doen aan onze andere rechten, uw toegang tot materiaal dat de bepalingen van deze clausule schendt, onmogelijk te maken.
 • 2.7 Tenzij toegestaan door deze voorwaarden zal u niet:
  • (a) proberen om alle of een deel van onze Diensten en/of Documentatie (voor zover van toepassing) te kopiëren, wijzigen, dupliceren, er afgeleide werken van te maken, te framen, te spiegelen, opnieuw te publiceren, te downloaden, weer te geven, door te sturen of te distribueren in welke vorm of media of op welke manier dan ook; of
  • (b) proberen onze Diensten of een deel daarvan te reconstrueren, te demonteren, te reverse engineeren of anderszins terug te brengen tot een voor mensen leesbare vorm; of
  • (c) toegang te verkrijgen tot alle of een deel van de Diensten en Documentatie om een product of dienst te bouwen dat concurreert met de Diensten en/of de Documentatie; of
  • (d) de Diensten en/of Documentatie gebruiken om diensten aan derden te verlenen; of
  • (e) de Diensten en/of Documentatie in licentie geven, verkopen, verhuren, leasen, overdragen, toewijzen, distribueren, weergeven, openbaar maken of anderszins commercieel exploiteren, of anderszins beschikbaar stellen aan derden; of
  • (f) proberen toegang tot de Diensten en/of Documentatie te verkrijgen, of derden daarbij helpen.
 • 2.8 U zult alle redelijke inspanningen leveren om ongeoorloofde toegang tot of gebruik van onze software, de Diensten en/of de Documentatie te voorkomen en, in geval van dergelijke ongeoorloofde toegang of gebruik, ons onmiddellijk op de hoogte brengen.
 • 2.9 Phorest is niet aansprakelijk voor problemen met bedrijfsprocessen of juridische kwesties die u in de Salon heeft als gevolg van het gebruik van de software.
 • 2.10 Samenwerking met betrekking tot betalings- en transactierisico’s. De Klant zal alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat hij de betalingsverwerkingsdiensten van Phorest niet gebruikt voor activiteiten die uitdrukkelijk verboden zijn, zal samenwerken om het risico van fraude of ander misbruik van de betalingsdiensten te verminderen door informatie te delen zoals toegestaan door de privacy- en wettelijke verplichtingen van elke partij. De Klant zal Phorest onmiddellijk op de hoogte brengen indien hij kennis krijgt van frauduleuze, onwettige, bedrieglijke of onrechtmatige activiteiten.
 • 3. Klantenondersteuning
 • 3.1 Wij zullen u, mits de relevante vergoedingen zijn betaald, klantondersteuningsdiensten verlenen zoals vermeld in uw aankoop en door ons aanvaard (de “Klantondersteuningsdiensten”).
 • 3.2 Phorest zal niet verplicht zijn om vervangende onderdelen en/of arbeid te leveren voor het herstel van schade of vervangingen veroorzaakt door (a) brand; (b) water; (c) oorlogshandelingen of geweld of andere omstandigheden buiten de macht van de partijen; (d) ongeval als gevolg van nalatigheid of misbruik door de Klant; (e) diensten verleend door ander dan gekwalificeerd en specifiek door Phorest geautoriseerd servicepersoneel.
 • 3.3 Phorest kan voor aanvang van het contract alle computerapparatuur inspecteren. Indien nodig kan Phorest reparaties uitvoeren of de Klant verzoeken reparaties uit te voeren om de apparatuur in overeenstemming te brengen met de bedrijfsspecificatie van Phorest. Alle kosten hiervoor zijn ten laste van de Klant.
 • 3.4 Phorest is niet aansprakelijk voor het slecht functioneren van bijkomende producten en accessoires geleverd door een derde partij, met inbegrip van, maar niet beperkt tot software, interne computeronderdelen, plotters, internetverbinding, printers en back-up apparaten gebruikt voor de werking van de apparatuur. Indien door apparatuur van derden de door Phorest geleverde apparatuur of software slecht functioneert, zijn alle reparatie- en vervangingskosten voor rekening van de Klant. Daarbij ligt de verantwoordelijkheid voor de werking van dergelijke zaken bij de Klant en/of de derde leverancier.
 • 3.5 Phorest is niet aansprakelijk voor de reparatie of vervanging van gebruiksartikelen zoals toetsenborden, muizen, pennen, tapes, linten, schijven, toner, media, de thermische rol van de bonprinter, etc.
 • 3.6 De Klant zal Phorest-werknemers of naar behoren gemachtigde handelsagenten op de dag van een hiervoor gemaakte afspraak met de Klant volledige toegang verlenen om het pand van de Klant te betreden, met het oog op het onderhoud of servicen van de apparatuur en zal ervoor zorgen dat de apparatuur voor dat doel gemakkelijk toegankelijk is voor dergelijke werknemers of handelsagenten.
 • 4. Klantgegevens
 • 4.1 U bezit alle rechten, eigendom en belangen in en op alle gegevens die u invoert voor het gebruik van de Diensten, met inbegrip van gegevens met betrekking tot uw klanten (de “Klantgegevens”), en bent als enige verantwoordelijk voor de wettigheid, betrouwbaarheid, integriteit, nauwkeurigheid en kwaliteit van de Klantgegevens.
 • 4.2 Door gegevens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot Klantgegevens, aan ons te verstrekken voor welk doel dan ook, met name in verband met uw gebruik van de Diensten, geeft u ons een wereldwijd, niet-exclusief, royaltyvrij, niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de relevante gegevens voor het aangegeven doel, inclusief de levering van de Diensten aan u.
 • 4.3 In geval van verlies van of schade aan Klantgegevens is uw enige en exclusieve verhaalsmogelijkheid dat wij redelijke commerciële inspanningen leveren om de verloren of beschadigde Klantgegevens te herstellen vanaf de laatste back-up van dergelijke Klantgegevens die door ons wordt bijgehouden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies, corruptie, vernietiging, wijziging of openbaarmaking van Klantgegevens veroorzaakt door Phorest of een derde partij.
 • 4.4 Wij zullen ons houden aan onze privacyverklaring (te vinden op phorest.com/nl/privacy). U geeft Phorest of onze licentiegevers toestemming om uw Klantgegevens te gebruiken voor direct marketing in uw naam.
 • 4.5 Phorest en de Klant zullen elk een privacybeleid hebben en naleven dat voldoet aan de toepasselijke wetgeving. Klanten zullen de noodzakelijke rechten en toestemmingen krachtens de toepasselijke wetgeving verkrijgen om aan Phorest alle informatie die de Klant aan Phorest verstrekt of die Phorest in staat stelt te verzamelen, te gebruiken, te bewaren en openbaar te maken, in overeenstemming met het privacybeleid van Phorest, inclusief informatie die Phorest rechtstreeks kan verzamelen met behulp van cookies of andere soortgelijke middelen.
 • 4.6 Indien wij persoonsgegevens namens u verwerken bij de uitvoering van onze verplichtingen onder deze voorwaarden, is het onze bedoeling dat u de gegevensbeheerder bent en wij een gegevensverwerker en in elk van deze gevallen:
  • (a) erkent u en gaat u ermee akkoord dat de persoonsgegevens kunnen worden overgedragen of opgeslagen buiten de EER of het land waar u zich bevindt om de diensten en onze andere verplichtingen onder deze voorwaarden uit te voeren;
  • (b) zorgt u ervoor dat u gerechtigd bent de relevante persoonsgegevens aan ons over te dragen, zodat wij de persoonsgegevens rechtmatig namens u kunnen gebruiken, verwerken en overdragen in overeenstemming met deze voorwaarden; en
  • (c) zorgt u ervoor dat de relevante derden zijn geïnformeerd over en hun toestemming hebben gegeven voor dergelijk gebruik, verwerking en overdracht zoals vereist door alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
 • 4.7 Op de behandeling van klantgerelateerde informatie door Phorest, waaronder de inhoud van sms-berichten, is de communicatie- en privacywetgeving van Ierland en het Verenigd Koninkrijk van toepassing. De Klant erkent dat Phorest wettelijk verplicht is om alle berichtinhoud en activiteitenlogboeken gedurende zes maanden op te slaan, en dat Phorest wettelijk verplicht kan worden om op uitdrukkelijk verzoek details over de activiteiten en sms-berichten van een klant vrij te geven aan overheids- en wetshandhavingsfunctionarissen. De Klant erkent dat de inhoud van sms-berichten ongecodeerd wordt verzonden en dat afluisteren van mobiele telefooncommunicatie, inclusief sms-aflevering, door derden mogelijk is.
 • 4.8 Als u gezamenlijke bedrijfseigenaren bent, Partner bent of partnerschap heeft, beschouwen wij elke eigenaar of partner als gelijkelijk gerechtigd tot de Klantgegevens.
 • 4.9 Houd er rekening mee dat Phorest zowel salon- als eindklantgegevens kan delen met beperkte toepasselijke derde partners. Phorest zal dit alleen doen met toestemming van de Phorest-klant. Voorbeelden van onze externe partners zijn onder meer Codat, QuickBooks, Xero, Meta, InfoBip en Vish.
 • 5. Derde aanbieders
 • 5.1 De Diensten kunnen u helpen om via websites van derden toegang te krijgen tot de website-inhoud van, te corresponderen met en producten en diensten te kopen van derden. Dit doet u uitsluitend op eigen risico. Wij doen geen toezeggingen en houden op geen enkele wijze aansprakelijkheid of verplichtingen met betrekking tot de inhoud of het gebruik van, of de correspondentie met websites van derden, of met betrekking tot transacties die u verricht en contracten die u aangaat met dergelijke derden. Elk contract dat wordt aangegaan en elke transactie die wordt uitgevoerd via een website van een derde partij is tussen u en de betreffende derde partij, en niet tussen ons. Wij raden u aan de voorwaarden en het privacybeleid van de website van de derde te raadplegen voordat u de desbetreffende website van de derde gebruikt. Wij onderschrijven geen enkele website van derden of de inhoud van de websites van derden die via de Diensten beschikbaar worden gesteld.
 • 5.2 U erkent hierbij dat u begrijpt dat toegang tot het internet, mobiele netwerken en andere communicatiemedia gepaard gaat met risico’s betreffende authenticatie, gegevensbeveiliging, privacy, beschikbaarheid van diensten en betrouwbaarheid van de transmissie. U aanvaardt de volledige en exclusieve verantwoordelijkheid die uit deze risico’s voortvloeit.
 • 5.3 Phorest is geen mobiele telefoonoperator. U erkent dat Phorest sms-berichten aflevert via grote telecommunicatiebedrijven en mobiele netwerkproviders en daarom alleen invloed kan uitoefenen op het opdracht geven tot het verzenden van sms-berichten binnen de technische beperkingen die door bovengenoemde providers worden opgelegd. Phorest is derhalve niet aansprakelijk voor netwerkgerelateerde problemen, waaronder latentie en late verzending.
 • 5.4 Sms-berichten die via onze software worden verzonden, worden binnen seconden tot enkele minuten naar de geadresseerde mobiele ontvangers verzonden, op voorwaarde dat de telefoon van de ontvanger is ingeschakeld en zich in een gebied bevindt dat binnen het bereik van de door hun geabonneerde mobiele netwerkprovider valt. U erkent dat het, afhankelijk van de dienst van de mobiele provider van de ontvanger, mogelijk is dat het bericht niet met succes naar de ontvanger kan worden verzonden, met name indien de provider überhaupt geen sms-aflevering ondersteunt.
 • 5.5 Phorest is geen Internet Service Provider. Om de diensten te kunnen gebruiken, dient u toegang te verkrijgen tot het World Wide Web, hetzij rechtstreeks, hetzij via apparaten die toegang hebben tot webgebaseerde content, en dient u eventuele servicekosten te betalen die aan deze toegang verbonden zijn.
 • 5.6 U erkent dat het verzenden van grote hoeveelheden sms of E-mail (meer dan 10.000 berichten per dag) onderworpen kan zijn aan beperkingen en vertragingen aan de kant van de betrokken mobiele netwerkproviders. U gaat ermee akkoord om uw intentie om dergelijke hoeveelheden te verzenden ten minste 2 werkdagen van tevoren aan Phorest mee te delen, om ervoor te zorgen dat een dergelijke levering zonder onderbrekingen kan plaatsvinden.
 • 5.7 U erkent dat u toestemming van alle mobiele telefoongebruikers moet verkrijgen om sms-berichten van u te ontvangen. Hetzelfde geldt voor e-mail. U mag geen sms-berichten of e-mails sturen naar ontvangers die duidelijk hebben gemaakt dat zij geen sms-berichten of reclame via sms en/of e-mails wensen te ontvangen. Phorest is niet aansprakelijk voor sms-berichten of e-mails die aan een mobiele telefoongebruiker worden afgeleverd nadat hij/zij heeft verzocht geen sms-berichten of e-mails meer van u te willen ontvangen.
 • 5.8 Sms-berichten hebben een levensduur van 72 uur. Sms-berichten die binnen deze periode niet succesvol konden worden afgeleverd op de mobiele telefoon van de ontvanger, worden zonder kennisgeving verwijderd. Phorest schrijft verzonden sms-berichten af van uw Phorest sms-rekening volgens onze verzendingslogboeken. Deze logboeken worden als correct en geldig beschouwd, zelfs indien u bezwaar hebt gemaakt tegen de juistheid van deze boekhouding, maar het onderzoek van Phorest geen bewijs heeft opgeleverd van een technisch probleem of een fout.
 • 5.9 Phorest is niet aansprakelijk voor de inhoud van e-mails, sms of enig ander communicatiemiddel, verzonden vanuit de Phorest software om welke reden dan ook.
 • 5.10 De online reserveringskosten worden door Phorest ingehouden om de kaartverwerking, de kosten voor het veilig opslaan van de creditcardgegevens van de Klant en andere kosten in verband met deze dienst te dekken. Deze aanbetalingen worden vervolgens afgetrokken van de prijs van de dienst die de Klant in de Salon betaalt. Deze vergoedingen worden niet aan u betaald.
 • 6. Onze verplichtingen
 • 6.1 Wij verbinden ons ertoe dat de Diensten substantieel zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met de Documentatie en met redelijke vakkundigheid en zorg.
 • 6.2 De verbintenis in artikel 7 is niet van toepassing op non-conformiteit die wordt veroorzaakt door gebruik van de Diensten in strijd met onze instructies, of wijziging of aanpassing van de Diensten door een andere partij dan wij of onze naar behoren gemachtigde contractanten of handelsagenten. Indien de Diensten niet in overeenstemming zijn met de voorgaande verbintenis, zullen wij, op onze kosten, alle redelijke commerciële inspanningen leveren om een dergelijke non-conformiteit direct te corrigeren, of u een alternatieve manier te bieden om de gewenste prestatie te leveren. Een dergelijke correctie of vervanging vormt uw enige en exclusieve oplossing voor een schending van de in artikel 7 genoemde verbintenis. Onverminderd het voorgaande, wij:
  • (a) garanderen niet dat uw gebruik van de Diensten ononderbroken of foutloos zal zijn; of dat de Diensten, Documentatie en/of de door u via de Diensten verkregen informatie aan uw eisen zullen voldoen; en
  • (b) zijn niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen, mislukte leveringen of enig ander verlies of schade als gevolg van de overdracht van gegevens via communicatienetwerken en -faciliteiten, met inbegrip van het internet, en u erkent dat de Diensten en Documentatie onderhevig kunnen zijn aan beperkingen, vertragingen en andere problemen die inherent zijn aan het gebruik van dergelijke communicatiefaciliteiten.
 • 6.3 Wij verbinden ons ertoe betalingen van consumenten te verwerken voor producten en diensten die door u aan de consument geleverd worden. Wij zullen de namens u geïnde bedragen minus onze vergoedingen en relevante belastingen regelmatig aan u overmaken zoals met u is overeengekomen. Wij behouden ons het recht voor om deze betaling uit te stellen of in te houden indien wij om welke reden dan ook van mening zijn dat de uitzonderlijke kosten voor ons om de betaling namens u te innen hoger zijn dan de aan u te betalen bedragen. Deze uitzonderlijke kosten omvatten maar zijn niet beperkt tot kosten voor de verwerking van terugboekingen (zie 8.1(d)), eventuele boetes of straffen die door onze betalingsverwerker worden opgelegd in verband met verwerkte betalingen. In het geval dat u niet over voldoende aan u te betalen middelen beschikt om onze uitzonderlijke kosten te dekken, zullen wij u deze kosten in rekening brengen en gaat u akkoord met de betaling van deze facturen.
 • 6.4 Deze voorwaarden beletten ons niet om soortgelijke overeenkomsten met derden aan te gaan, of om zelfstandig documentatie, producten en/of diensten te ontwikkelen, te gebruiken, te verkopen of in licentie te geven die vergelijkbaar zijn met die welke onder deze voorwaarden worden verstrekt
 • 7. Verplichtingen van de Klant.
  U zult:

  • (a) ons alle noodzakelijke medewerking verlenen met betrekking tot deze voorwaarden;
  • (b) ons alle noodzakelijke toegang verschaffen tot de informatie die wij nodig hebben om de Diensten te verlenen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot Klantgegevens, informatie over beveiligingstoegang en configuratiediensten;
  • (c) alle toepasselijke wet- en regelgeving naleven met betrekking tot uw activiteiten onder deze voorwaarden;
  • (d) alle andere verantwoordelijkheden van de Klant zoals uiteengezet in deze voorwaarden tijdig en efficiënt uitvoeren. In het geval van vertragingen in uw levering van dergelijke support zoals overeengekomen door de partijen, kunnen wij elk overeengekomen tijdschema of leveringsschema aanpassen zoals redelijkerwijs noodzakelijk;
  • (e) alle noodzakelijke licenties, toestemmingen en machtigingen verkrijgen en in stand houden die nodig zijn voor ons, onze contractanten en handelsagenten om hun verplichtingen onder deze voorwaarden uit te voeren, inclusief maar niet beperkt tot de Diensten;
  • (f) ervoor zorgen dat uw netwerk en systemen voldoen aan de relevante specificaties die van tijd tot tijd door ons worden verstrekt;
  • (g) als enige verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en onderhouden van uw netwerkverbindingen en telecommunicatieverbindingen van uw systemen naar onze datacentra, en alle problemen, voorwaarden, vertragingen, leveringsfouten en alle andere verliezen of schade die voortvloeien uit of verband houden met uw netwerkverbindingen of telecommunicatieverbindingen of die worden veroorzaakt door het internet;
  • (h) voldoen aan alle toepasselijke belastingwetgeving in uw rechtsgebied zonder gebruik te maken van de software; en
  • (i) te voldoen aan de voorwaarden van onze partners voor betalingsverwerking en onderliggende betalingsschema’s en toezichthouders.
 • 8. Kosten en betaling
 • 8.1 U betaalt ons:
  • (a) de kosten voor de klantenservice, zoals vermeld in uw Aankoop;
  • (b) het initiële abonnementsbedrag, zoals vermeld in uw Aankoop, voordat u toegang krijgt tot en gebruik maakt van de Diensten;
  • (c) eventuele terugkerende abonnementsbedragen en/of eventuele aanvullende kosten of vergoedingen, zoals vermeld in uw Aankoop; en
  • (d) eventuele vergoeding(en) voor door ons namens u verwerkte betalingen die door een consument van uw producten en diensten om welke reden dan ook worden teruggevorderd en die niet met succes zijn betwist. Het bedrag van deze vergoeding bestaat uit het bedrag dat door de consument wordt teruggevorderd plus eventuele kosten en belastingen die door onze betalingsverwerkingspartners in rekening worden gebracht bij de verwerking van de terugvordering.
 • 8.2 Indien wij om wat voor reden dan ook geen betaling ontvangen wanneer deze verschuldigd is, kunnen wij, onverminderd alle andere rechten en rechtsmiddelen die ons ter beschikking staan, zonder aansprakelijkheid jegens u, uw wachtwoord, account en toegang tot alle of een deel van de Diensten buiten werking stellen.
 • 8.3 Voor iedere maand (of deel daarvan) dat een krachtens deze Overeenkomst verschuldigde betaling achterstallig is, worden administratiekosten van €20 in rekening gebracht.
 • 8.4 U stemt ermee in dat Phorest alle kosten en belastingen in verband met het gebruik van onze producten in mindering brengt op de regelmatige betalingen aan u van de bedragen die wij namens u verwerkt en geïnd hebben.
 • 8.5 Wij kunnen de prijs die u in rekening wordt gebracht wijzigen of de prijs voor specifieke producten of diensten wijzigen. U zult van de wijzigingen op de hoogte worden gesteld met de vereiste kennisgeving, en de mogelijkheid hebben om te stoppen met het gebruik van onze dienst(en) waarvoor de prijs is gewijzigd.
 • 9. Eigendomsrechten
 • 9.I U erkent en gaat ermee akkoord dat wij en/of onze licentiegevers alle intellectuele eigendomsrechten op de Diensten en de Documentatie bezitten. Tenzij uitdrukkelijk hierin vermeld, verlenen deze voorwaarden u geen rechten op of in octrooien, auteursrechten, databankrechten, handelsgeheimen, handelsnamen, handelsmerken (al dan niet geregistreerd) of andere rechten of licenties met betrekking tot de Diensten of de Documentatie.
 • 10. Vertrouwelijkheid
 • 10.1 Wij zullen elk alle informatie die eigendom is van en/of vertrouwelijk is voor de ander (de “Vertrouwelijke Informatie”) vertrouwelijk houden en, tenzij wettelijk verplicht, de Vertrouwelijke Informatie van de ander niet beschikbaar stellen aan derden, of de Vertrouwelijke Informatie van de ander gebruiken voor enig ander doel dan de uitvoering van deze voorwaarden.
 • 10.2 Deze verplichting blijft ook na beëindiging van deze voorwaarden hoe dan ook ontstaan.
 • 11. Beperking van aansprakelijkheid
 • 11.1 Behoudens de volgende zin, en voor zover wettelijk toegestaan, wordt de aansprakelijkheid van Phorest, en haar affiliates, jegens de Klant die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst, ongeacht of deze gebaseerd is op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of een andere wettelijke of billijke theorie, als volgt bepaald: (a) alle indirecte, incidentele, gevolg-, speciale of exemplarische schade is uitgesloten; en (b) voor directe schade in verband met de verlening van betalingsverwerkingsdiensten door Phorest geldt een totale limiet van 5 basispunten (0,05%) van het totale verwerkingsvolume gedurende de periode van 12 maanden voorafgaand aan de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van Phorest voor een inbreuk op artikel 10 (anders dan met betrekking tot ongeoorloofd gebruik of bekendmaking van gegevens door Phorest die resulteert in een inbreuk op artikel 10) is niet begrensd, met dien verstande dat de totale aansprakelijkheid van Phorest voor vorderingen die voortvloeien uit de ongeoorloofde bekendmaking of het ongeoorloofde gebruik van gegevens niet hoger zal zijn dan het laagste van de volgende bedragen: (x) 50 basispunten (0,5%) van het totale verwerkingsvolume gedurende de periode van 12 maanden voorafgaand aan de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid; en (y) EUR 25 duizend. Deze clausule beschrijft onze volledige financiële aansprakelijkheid (inclusief aansprakelijkheid voor het handelen of nalaten van onze werknemers, handelsagenten en toeleveranciers, jegens u:
  • (a) voortvloeiend uit of in verband met deze voorwaarden;
  • (b) met betrekking tot enig gebruik door u van enige Hardware, de Diensten en Documentatie of enig deel daarvan;
  • (c) de levering door ons van diensten voor klantenondersteuning; en
  • (d) met betrekking tot elke vertegenwoordiging, verklaring of onrechtmatig handelen of nalaten (inclusief nalatigheid) voortvloeiend uit of in verband met deze voorwaarden.
 • 11.2 Tenzij uitdrukkelijk en specifiek bepaald in deze voorwaarden:
  • (a) bent u als enige verantwoordelijk voor de resultaten verkregen door het gebruik van de Diensten en de Documentatie door u, en voor de conclusies die uit dit gebruik worden getrokken. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door fouten of omissies in informatie, instructies of scripts die door u aan ons zijn verstrekt in verband met de Diensten, of handelingen die door ons op uw aanwijzing zijn verricht;
  • (b) alle garanties, verklaringen, voorwaarden en alle andere voorwaarden van welke aard dan ook, geïmpliceerd door statuut of gewoonterecht zijn, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, uitgesloten van deze voorwaarden; en
  • (c) de Hardware, Diensten en Documentatie worden aan u geleverd op een “as is” basis; en
  • (d) u bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid en naleving van de belastingwetgeving in uw rechtsgebied van alle output verkregen door het gebruik van de Software.
 • 11.3 Niets in deze voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit:
  • (a) voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid; of
  • (b) voor fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken.
 • 11.4 Onder voorbehoud van de bepalingen 11.2 en 11.3:
  • (a) zullen wij niet aansprakelijk zijn, hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid of schending van wettelijke verplichtingen), contract, verkeerde voorstelling van zaken, restitutie of anderszins, voor enig verlies van winst, verlies van zaken, uitputting van goodwill en/of soortgelijke verliezen of verlies of corruptie van gegevens of informatie, of zuiver economisch verlies, of voor enig bijzonder, indirect of gevolgverlies, kosten, schade, lasten of uitgaven hoe dan ook ontstaan onder deze voorwaarden; en
  • (b) onze totale opgesomde aansprakelijkheid uit contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid of schending van wettelijke verplichtingen), verkeerde voorstelling van zaken, restitutie of anderszins, voortvloeiend uit de uitvoering of beoogde uitvoering van deze voorwaarden en bepalingen, is beperkt tot de waarde van het initiële abonnementsbedrag dat aan ons is betaald in verband met uw Aankoop.
 • 12. Schadeloosstelling
  U zult ons verdedigen, schadeloosstellen en ons vrijwaren tegen vorderingen, acties, procedures, verliezen, schade, uitgaven en kosten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot gerechtskosten en redelijke juridische kosten) die voortvloeien uit een schending door u van deze voorwaarden of in verband met uw gebruik van de Hardware, de Diensten en/of Documentatie.
 • 13. Duur en beëindiging
 • 13.1 De meest recente voorwaarden zoals beschikbaar op https://www.phorest.com/nl/algemenevoorwaarden/ zullen, tenzij anders beëindigd in overeenstemming met deze clausule, ingaan op de datum van onze aanvaarding van uw aankoop en zullen gelden voor een periode van één jaar en zullen daarna automatisch worden verlengd voor opeenvolgende periodes van één jaar, tenzij de Klant Phorest schriftelijk in kennis stelt van beëindiging, ten minste twee maanden voor het einde van een dergelijke periode van één jaar. Een dergelijke opzegging wordt van kracht vanaf de eerstvolgende verjaring van het contract. Indien u vóór het einde van de contractperiode opzegt, bent u ons het abonnementsgeld verschuldigd voor de resterende contractperiode.
 • 13.2 Onverminderd alle andere rechten of rechtsmiddelen die de partijen toekomen, kunnen wij deze voorwaarden beëindigen zonder aansprakelijkheid jegens u indien:
  • (a) u een wezenlijke inbreuk maakt op één van de voorwaarden van deze voorwaarden en (indien een dergelijke inbreuk herstelbaar is) deze inbreuk niet herstelt binnen 30 dagen nadat u schriftelijk van de inbreuk in kennis bent gesteld; of
  • (b) een bevel tot liquidatie van de Klant wordt gegeven of een besluit tot liquidatie van de Klant wordt genomen, of zich omstandigheden voordoen die een bevoegde rechter het recht geven tot liquidatie van de Klant over te gaan; of
  • (c) de Klant failliet wordt verklaard; of
  • (d) een bevel wordt gegeven tot benoeming van een curator voor het beheer van de zaken, het bedrijf en de eigendommen van de Klant; of
  • (e) een curator wordt aangesteld over de activa of onderneming van de Klant; of
  • (f) de Klant een regeling of een akkoord met zijn schuldeisers treft, of een verzoek indient bij een bevoegde rechter om zijn schuldeisers op enigerlei wijze te beschermen; of
  • (g) de Klant zijn handelsactiviteiten staakt of dreigt te staken; of
  • (h) er sprake is van een wijziging in de zeggenschap over de Klant; of
  • (i) de Klant in enig rechtsgebied een soortgelijke of analoge actie onderneemt of ondergaat als gevolg van schulden.
 • 13.3 Indien u een overheidssubsidie ontvangt en deze hebt gebruikt om een periode van abonnementsgeld voor Phorest te betalen, worden deze abonnementsgelden niet gerestitueerd indien u wenst te beëindigen voordat de periode van abonnementsgeldbetaling is verstreken.
 • 13.4 Bij beëindiging van deze voorwaarden om welke reden dan ook:
  • (a) worden alle licenties die onder deze voorwaarden aan de Klant zijn verleend onmiddellijk beëindigd;
  • (b) zal de Klant alle apparatuur, eigendommen, Documentatie en andere items (en alle kopieën daarvan) teruggeven en er geen verder gebruik van maken;
  • (c) Wij kunnen alle Klantgegevens die in ons bezit zijn vernietigen of anderszins verwijderen zodra 60 dagen zijn verstreken vanaf de datum van beëindiging van het contract. U kunt uw klantcontactinformatie en transactiegeschiedenis te allen tijde uit de software halen met behulp van de rapportage- en klantenextractietools zoals beschreven in de Phorest klantenondersteuning Wiki. Indien u een gegevensexport van Phorest wenst, zal dit het werk van een technicus vereisen en zal het bijgevolg tot 15 werkdagen duren om te worden voltooid vanaf de datum van het verzoek, op voorwaarde dat u op dat ogenblik alle vergoedingen en kosten hebt betaald die op de datum van beëindiging uitstonden en die het gevolg zijn van de beëindiging (al dan niet verschuldigd op de datum van beëindiging). De geëxporteerde bestanden zullen één enkel exportbestand zijn en zullen in geen enkel opzicht worden aangepast. U zult alle redelijke kosten betalen die door ons zijn gemaakt voor het retourneren of verwijderen van Klantgegevens; en
  • (d) de opgebouwde rechten van de partijen op het moment van beëindiging, of de voortzetting na beëindiging van een bepaling waarvan uitdrukkelijk is vermeld dat deze de beëindiging overleeft of impliciet overleeft, zullen niet worden aangetast of benadeeld.
 • 14. Diverse bepalingen
 • 14.1 Overdracht: U mag uw rechten onder deze voorwaarden niet overdragen.
 • 14.2 Scheidbaarheid: Alle voorwaarden en bepalingen van deze voorwaarden zijn afzonderlijk en scheidbaar, en indien een voorwaarde of bepaling geheel of gedeeltelijk onuitvoerbaar, onwettig of nietig wordt geacht of verklaard door een rechtbank, regelgevende instantie of andere bevoegde autoriteit, zal deze uitsluitend in die mate worden geacht geen deel uit te maken van deze voorwaarden en zal de uitvoerbaarheid, wettigheid en geldigheid van de rest van deze voorwaarden in geen geval worden aangetast. Indien echter als gevolg van de werking van deze clausule de rechten of verplichtingen van een partij wezenlijk worden gewijzigd ten nadele van die partij, kan die partij deze voorwaarden beëindigen binnen 30 dagen na de datum van de desbetreffende beslissing van de desbetreffende rechtbank, regelgevende instantie of andere bevoegde autoriteit.
 • 14.3 Gehele overeenkomst: Deze voorwaarden en de voorwaarden van een gerelateerde Aankoop vervangen alle eerdere verklaringen, regelingen, afspraken en overeenkomsten en vormen de gehele, volledige en exclusieve overeenkomst en afspraak tussen ons. Onze rechten uit hoofde van deze voorwaarden zijn onafhankelijk, cumulatief en onverminderd alle andere rechten waarover wij krachtens het gewoonterecht, de wet, het gebruik of anderszins beschikken.
 • 14.4 Uitstel en verklaring van afstand: Geen verklaring van afstand door ons met betrekking tot een schending van deze voorwaarden door u zal werken als een verklaring van afstand met betrekking tot een latere schending. Geen verzuim of vertraging door ons bij de uitoefening van enig recht of rechtsmiddel zal werken als een verklaring van afstand daarvan, noch zal een enkele of gedeeltelijke uitoefening of verklaring van afstand van enig recht of rechtsmiddel de verdere uitoefening van enig ander recht of rechtsmiddel in gevaar brengen.
 • 14.5 Toepasselijk recht: Deze voorwaarden en alle daaruit voortvloeiende relaties worden in alle opzichten beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Ierse recht.
 • 14.6 Jurisdictie: De Ierse rechtbanken zijn exclusief bevoegd om geschillen te beslechten die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden of de uitvoering ervan.

Voorwaarden PhorestPay Card Terminal

Voor de voorwaarden met betrekking tot het gebruik van onze PhorestPay Card Terminals kunt u terecht op https://www.phorest.com/nl/algemenevoorwaarden-phorestpay-terminal/