Phorest Growth Fund säännöt ja ehdot

Pattern Pattern

Voimaantulopäivä: 1. maaliskuuta 2022

1. Yleistä

1.1 Näitä käyttöehtoja (“Käyttöehdot”) sovelletaan kaikkiin tapahtumin, jotka liittyvät NDevor Systems Limitediin (Yrityksen rekisterinumero 369210), jonka rekisteröity toimisto on 9 Anglesea Row, Dublin 7, Irlanti, joka toimii nimellä “Phorest” (“Phorest“) sekä jokaiseen vaatimukset täyttävään asiakkaaseen (“Salonkiasiakas“, “sinä”), joka jättää hakemuksen liittyäkseen Phorest-kasvuohjelmaan (“Hakemus”).

1.2 Phorest-kasvuohjelma on Phorestin perustama takaisinantoaloite, joka auttaa menestyviä Salonkiasiakkaita tarjoamalla enintään 2 000 €/$/£ tai 8 000 AED (sijainnista riippuen) Salonkiasiakkaan liiketoiminnan kasvattamiseksi. Phorestin maksamat summat eivät sisällä sovellettavaa arvonlisäveroa tai myyntiveroa.

1.3 Lähettämällä Hakemuksen Phorest-kasvuohjelmaan Salonkiasiakas vakuuttaa täyttävänsä näiden Käyttöehtojen Kohdassa 2 asetetut kelpoisuusvaatimukset. Salonkiasiakas sitoutuu myös noudattamaan näitä Käyttöehtoja osallistuessaan Phorest-kasvuohjelmaan.

1.4 Hakemukset arvioi alan asiantuntijoista ja riippumattomista taloudellisista neuvonantajista koostuva itsenäinen paneeli (“Phorest-kasvuohjelman Rahoitusarviopaneeli”). Phorest-kasvuohjelman Rahoitusarviopaneelin jäsentiedot ovat saatavilla osoitteessa https://www.phorest.com/gb/resources/the-phorest-growth-fund/.

1.5 Näiden Käyttöehtojen mukaisesti hyväksytyille Hakemuksille voidaan myöntää rahoitus Phorest-kasvuohjelman Rahoitusarviopaneelin sopima summa, joka on enintään 2 000 €/$/£ tai 8 000 AED (“Menestyvä Salonkiasiakas”).

1.6 Kaikki Phorestin näiden Käyttöehtojen mukaisesti maksamat summat eivät sisällä arvonlisäveroa, muita myyntiveroja tai vähennyksiä ja ennakonpidätyksiä. Menestyvä Salonkiasiakkaan on maksettava kaikki sovellettavat verot tai muut vähennykset ja ennakonpidätykset Phorestin maksamista summista sovellettavien lakien mukaisesti.

2. KELPOISUUS JA OSALLISTUMINEN

2.1 Hakemukset ovat saatavilla Salonkiasiakkaille maailmanlaajuisesti. 

2.2 Jättääkseen Hakemuksen Phorest-kasvuohjelmaan Salonkiasiakkaan on oltava: (i) nykyinen Phorestin asiakas ja täytettävä Kohdassa 2.3 asetetut ehdot, tai; (ii) yritys, joka on liittynyt yhden kuukauden kuluessa Voimaantulopäivästä (“Uusi Asiakas”).

2.3 Olemassa oleva asiakas

2.3.1 Ollakseen oikeutettu Phorest-kasvuohjelmaan Phorestin nykyisenä asiakkaana Salonkiasiakas on:
a) tullut Phorestin asiakkaaksi ja saanut palveluja Phorestilta vähintään kolme (3) kuukautta ennen yllä olevaa Voimaantulopäivää;
(b) Voimaantulopäivään mennessä maksanut kaikki Phorestin tarjoamista palveluista erääntyvät maksut; ja
(c) Salonkiasiakkaalla on oltava vähintään yksi yrityksen omistaja (joko yksityisyrittäjä tai yritysjohtaja) ja se on työllistettävä kaksi työntekijää.

2.4 Uusi Asiakas

2.4.1 Osallistuakseen Phorest-kasvuohjelmaan Phorestin Uutena Asiakkaana (määritelty kohdassa 2.2) Salonkiasiakas on:
(a) on edellä mainittuna Voimaantulopäivänä solminut sopimuksen Phorestin kanssa palvelujen tarjoamisesta sinulle vähintään kahdentoista (12) kuukauden ajan; ja
(b) edellä Kohdassa 2.4.1 (a) kuvatun kahdentoista (12) kuukauden loppuun mennessä Salonkiasiakkaalla on oltava vähintään yksi yrityksen omistaja (joko yksityisyrittäjä tai yritysjohtaja) ja sen on työllistettävä kaksi työntekijää.

2.5 Salonkiasiakas voi lähettää vain yhden Hakemuksen yritykselleen.

2.6 Salonkiasiakas hyväksyy ja vahvistaa, että Hakemus Phorest-kasvuohjelmaan ei ole Phorestin tarjous Salonkiasiakkaalle eikä Phorestilla ole velvollinen suorittamaan maksuja Salonkiasiakkaalle Phorest-kasvuohjelmasta eikä muullakaan tavalla.

2.7 Phorest pidättää ilman vastuuta oikeuden hylätä minkä tahansa Salonkiasiakkaan Phorest-kasvuohjelmaan jättämän Hakemuksen.

2.8 Phorest pidättää oikeuden muuttaa näitä Käyttöehtoja ajoittain julkaisemalla muutetun version Käyttöehdoista verkkosivustolle www.phorest.com (“Verkkosivusto”). Muutettu versio tulee voimaan:

2.8.1 10 päivää julkaisemisen jälkeen; tai

2.8.2 Myöhempänä ajankohtana, joka ilmoitetaan Verkkosivustolla

Salonkiasiakkaan kyseisenä päivänä tai sen jälkeen jättämien Hakemusten osalta.

2.9 Osallistuvalla Salonkiasiakkaalla tulee olla rekisteröity toiminimi ja sen on oltava rekisteröity ALV-verovelvolliseksi tai muuhun soveltuvaan veroon. Salonkiasiakas on yksinomaan vastuussa Salonkiasiakkaan liiketoiminnan verovelvoitteista.

2.10 Osallistuvan Salonkiasiakkaan tulee liittää mukaan liiketoimintasuunnitelma ja kassavirtaennuste osana Hakemusta. Phorest laatii mallilomakkeen Hakemuksen liiketoimintasuunnitelmasta ja kassavirtaennusteesta ja julkaisee ne Verkkosivustolle.

2.11 Menestyvän Salonkiasiakkaan tulee osallistua kaikkeen Phorest-kasvurahastoon liittyvään kohtuulliseen julkisuuteen.

2.12 Menestyvän Salonkiasiakkaan tulee tilata Phorestin palvelut kahdentoista (12) kuukauden ajan rahastomaksun vastaanottamispäivästä.

3. SALONKIASIAKKAAN takuut

3.1 Salonkiasiakas takaa ja edustaa:

3.1.1 Ettei sillä ole henkilökohtaista suhdetta tai yhteyttä Phorestiin tai Phorest-kasvuohjelman Rahoitusarviopaneelin jäseneen; ja

3.1.2 Jos Hakemus hyväksytään, se kirjaa kirjanpitoonsa ja taloustietoihinsa kaikki Phorest-kasvuohjelmasta saadut maksut Salonkiasiakkaan lainkäyttöalueen sovellettavien lakien mukaisesti.

4. JULKISUUS

4.1 Jos olet Menestyvä Salonkiasiakas, voimme kutsua sinut osallistumaan Phorest-kasvuohjelmaan liittyviin palkattomiin kampanjoihin (mukaan lukien mainonta). Tämä julkisuus voi sisältää julkaisua verkkosivustollemme ja sosiaalisessa mediassamme, johon sisältyy koko nimesi, maasi, valokuvasi, palkintotietosi ja suosituksesi palkintoon ja Phorestiin liittyen. Tässä suhteessa myönnät meille ei-yksinomaisen, pysyvän, rojaltivapaan ja maailmanlaajuisen lisenssin, ja lisäksi meillä on oikeus alilisensoida lausuntosi julkisuustarkoituksiin, minkä vuoksi luovut kaikista moraalisista oikeuksistasi. Jos suostut osallistumaan julkisuuteen, pidätämme oikeuden olla toteuttamatta julkisuutta. Jos kutsumme Menestyvän Salonkiasiakkaan osallistumaan julkisuuteen, se ei tarkoita, että olemme velvollisia lähettämään samaa tai vastaavaa kutsua muille Menestyville Salonkiasiakkaille tai toteuttamaan kutsutulle tarjottua julkisuutta.

4.2 Kaikki Hakemuksesi yhteydessä käsittelemämme henkilötiedot sekä kaikki rahaston palkinnot ja osallistuminen julkisuuteen ovat tietosuojakäytäntömme mukaisia.

5.  VASTUUN RAJOITUS

5.1 Phorest ei ole vastuussa menetyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat Phorest-kasvuohjelman varojen viivästymisestä tai toimittamatta jättämisestä, joka johtuu syistä, joihin Phorest ei voi vaikuttaa.

5.2 Lain sallimissa rajoissa Phorest:

5.2.1 irtisanoutuu kaikista takuista, ehdoista ja sitoumuksista, joko nimenomaisista tai oletetuista; ja

5.2.2 ei ole vastuussa vahingoista, menetyksistä, vastuista, vammoista tai pettymyksistä, joita Salonkiasiakkaalle on aiheutunut Hakemuksen jättämisen tai maksun vastaanottamisen seurauksena.

6. TIETOSUOJA

6.1 Salonkiasiakkaan Phorestille Phorest-kasvuohjelman yhteydessä toimittamia henkilötietoja käsitellään Phorestin tietosuojakäytännön mukaisesti, joka on saatavilla osoitteessa https://www.phorest.com/gb/privacy/

7. Toimeksianto ja koko sopimus

7.1 Phorest voi oman harkintansa mukaan siirtää tai teettää alihankintana minkä tahansa tai kaikki näiden Käyttöehtojen mukaiset oikeutemme ja velvoitteemme kanssasi kolmannelle osapuolelle. Salonkiasiakas ei saa luovuttaa tai hävittää näistä Käyttöehdoista johtuvia oikeuksiaan tai velvoitteitaan. 

7.2 Nämä Käyttöehdot muodostavat Phorestin ja Salonkiasiakkaan välisen sopimuksen Phorest-kasvuohjelmassa kokonaisuudessaan. Jos jokin näiden Käyttöehtojen ehto on lainvastainen, mitätön tai jostain syystä täytäntöönpanokelvoton, kyseinen määräys katsotaan erotettavaksi näistä Käyttöehdoista, eikä se vaikuta muiden ehtojen pätevyyteen ja täytäntöönpanokelpoisuuteen.

8. SOVELLETTAVA LAKI

8.1 Näiden Käyttöehtojen rakentamiseen ja täyttämiseen sovelletaan Irlannin lakeja, ja Salonkiasiakas peruuttamattomasti alistuu Irlannin tuomioistuinten yksinomaiseen toimivaltaan.