Algemene Voorwaarden Consument

Pattern Pattern

Welkom op onze website. Deze dienst wordt beheerd door Phorest.

nDevor Systems Ltd. (reg. nr. 369210) met geregistreerd adres te 9 Anglesea Row, Dublin 7, Ierland (handelend als PHOREST onder geregistreerde bedrijfsnaam nr. 241895) levert een boekingssoftware service aan salons, spa’s, kappers en andere persoonlijke dienstverleners. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u de dienst gebruikt. Dit is een wettelijke overeenkomst tussen u, de “gebruiker” en de dienstverlener voor alle onderdelen van de boekingsdienst. Verwijzingen naar “dienstverlener” of “derden” betekenen het bedrijf waar u een dienst boekt, bijvoorbeeld een salon, spa, kapper of een ander soort persoonlijke dienstverlener.

Om deze website te gebruiken moet u deze gebruiksvoorwaarden (de “algemene voorwaarden”) zonder wijzigingen volledig aanvaarden, en gaat u ermee akkoord deze website volgens deze voorwaarden te gebruiken. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Phorest. Indien u deze voorwaarden niet leest of aanvaardt, gebruik deze website dan niet.

Inhoud

 1. Beperking van aansprakelijkheid
 2. Boekingen
 3. Annuleringsvoorwaarden
 4. Cadeaubonnen
 5. Opgeslagen betalingsmethoden
 6. Reviews
 7. Algemeen
 8. Privacybeleid

Beperking van aansprakelijkheid

Noch Phorest, noch derden geven enige garantie dat de informatie op deze website foutloos is. Door deze website te gebruiken begrijpt u dat de informatie fouten kan bevatten en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor deze fouten, voor zover dit wettelijk is toegestaan.

Alle boekingen voor diensten op deze website worden gemaakt bij de dienstverlener en niet bij Phorest. Phorest vergemakkelijkt enkel de boeking bij de dienstverlener. De overeenkomst is tussen u en de dienstverlener en Phorest maakt geen deel uit van die overeenkomst, daarom draagt Phorest geen directe of indirecte verantwoordelijkheid in die overeenkomst. Alvorens te boeken, dient u na te gaan of u akkoord gaat met de voorwaarden van de dienstverlener.

Phorest, haar bestuurders, werknemers, affiliates of andere vertegenwoordigers zullen niet aansprakelijk zijn voor wat voor claims dan ook, noodgevallen, eisen, schade, gevolgschade en eisen, verliezen of uitgaven inclusief advocatenkosten en kosten in verband met het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met dit privacybeleid en uw toestemming.

Phorest probeert ervoor te zorgen dat de vermelde diensten van redelijke kwaliteit zijn, maar de vermelding van diensten op deze website is geen aanbeveling van Phorest, of indicatie dat de diensten geschikt zullen zijn voor de gebruiker. Phorest is niet aansprakelijk jegens u indien de diensten niet geschikt zijn voor u. Uw gebruik van de informatie op deze website is volledig op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de producten, diensten of informatie die via deze website beschikbaar zijn, voldoen aan uw specifieke behoeften.

Geen onrechtmatig of verboden gebruik

Door deze website te gebruiken bevestigt u aan Phorest dat u deze website niet zult gebruiken voor enig doeleinde dat in strijd is met de wet of niet is toegestaan volgens deze voorwaarden.

Links naar sites van derden

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites die beheerd worden door andere partijen dan Phorest. Deze hyperlinks zijn uitsluitend bedoeld als referentie. Phorest heeft geen controle over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Het feit dat deze website hyperlinks naar andere websites bevat, betekent niet dat wij het materiaal op die websites onderschrijven of dat wij enige connectie hebben met de beheerders van die websites.

Boekingen

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op door u gemaakte boekingen van diensten.

Wanneer u via Phorest diensten van derden boekt, kan het zijn dat u een reserveringsvergoeding/voorschot moet betalen met een creditcard, bankpas of een andere betaalmethode. Phorest gebruikt een derde partij om deze betaling te verwerken.

Groepsreserveringen

U kunt een reservering maken namens een groep. In dit geval blijft de contractuele relatie tussen de dienstverlener en Phorest bij u.

Verantwoordelijkheid van nauwkeurigheid van informatie aan dienstverleners

Diensten en behandelingen worden uitgevoerd door vertrouwde derden die de dienst aan u verlenen. Wanneer u een reservering maakt, is het uw verantwoordelijkheid om de dienstverleners rechtstreeks te informeren over fysieke of mentale aandoeningen die u heeft en die speciale faciliteiten kunnen vereisen.

Annuleringsvoorwaarden

Gebruikers kunnen reserveringen annuleren, op voorwaarde dat de annulering plaatsvindt vóór de annuleringstermijn zoals die door de dienstverlener op het moment van de reservering is vastgesteld, en eventuele reserveringskosten/aanbetalingen kunnen worden terugbetaald op de bankpas die op het moment van de reservering is gebruikt, naar eigen inzicht van Phorest en de salon.

Een salon kan, naar eigen inzicht, ervoor kiezen een deel van of het geheel van de betaalde aanbetaling te houden, of een waarde oplopend tot en van volledige waarde van de geboekte dienst te houden indien de afspraak wordt geannuleerd.

Een annulering van een afspraak na het verstrijken van de annuleringstermijn leidt tot verlies van de reserveringskosten/aanbetaling. Het verloren bedrag is afhankelijk van de totale kosten van uw reservering, maar zal niet meer bedragen dan het bedrag dat aanvankelijk in rekening is gebracht. Als de dienstverlener eenzijdig de gehele reservering annuleert, kunnen de reserveringskosten/aanbetaling worden teruggestort op de bankpas die bij het maken van de reservering is gebruikt. Als de dienstverlener een boeking slechts gedeeltelijk annuleert, verandert er niets aan uw reserveringskosten/aanbetaling.

Als een afspraak niet voor de geldende annuleringstermijn is geannuleerd, behoudt de salon zich het recht voor om de gebruikers het saldo van de kosten van de afspraak in rekening te brengen (dat wil zeggen, de in de salon verschuldigde betaling die gelijk is aan de totale kosten van de afspraak minus de betaalde reserveringskosten/aanbetaling).

Indien u niet op het afgesproken tijdstip verschijnt, machtigt u de dienstverlener om een bedrag dat lager is dan of gelijk is aan uw totale reserveringswaarde (min de betaalde reserveringskosten/aanbetaling) of een bedrag dat in de algemene voorwaarden van de dienstverlener kan worden vastgesteld, zonder verdere verwijzing naar u in rekening te brengen op uw creditcard, bankpas of andere betaalmethode.

In het geval van groepsboekingen, indien een deel van uw groep niet op de afgesproken tijd aankomt, machtigt u de dienstverlener om een bedrag dat lager is dan of gelijk is aan de boekingswaarde voor de personen die niet op tijd zijn aangekomen (min eventuele reserveringskosten/aanbetaling) of een bedrag dat kan worden vastgesteld in de voorwaarden van de dienstverlener, in rekening te brengen op uw creditcard of bankpas of een andere betaalmethode.

Phorest aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor annuleringen door de gebruiker of door de dienstverlener, ongeacht de omstandigheden waaronder de annulering plaatsvindt. Phorest aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen, bijkomende kosten of welke claim dan ook als gevolg van wijzigingen in de diensten van de salon, ziekte, het weer, stakingen of enige andere oorzaak. Al deze verliezen, bijkomende kosten of vorderingen zijn voor uw rekening, tenzij anders overeengekomen tussen u en de dienstverlener.

Wanneer een reservering is bevestigd

Phorest aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor annuleringen door de gebruiker of door de dienstverlener. Phorest aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen, bijkomende kosten of claims als gevolg van wijzigingen in de diensten van de salon, ziekte, het weer, stakingen of enige andere oorzaak. Al deze verliezen, bijkomende kosten of vorderingen zullen uw verantwoordelijkheid zijn, tenzij anders overeengekomen tussen u en de dienstverlener.

Cadeaubonnen

 • Gekochte cadeaubonnen kunnen alleen worden ingewisseld in de salon van aankoop.
 • Cadeaubonnen kunnen gedeeltelijk worden ingewisseld en het saldo kan op een later tijdstip worden gebruikt, op voorwaarde dat de geldigheidsduur ervan niet is verstreken.
 • Cadeaubonnen kunnen worden ingewisseld naast contant geld en/of andere geaccepteerde betaalmiddelen.
 • Cadeaubonnen zijn 5 jaar geldig vanaf de datum van aankoop. Het aankoopcontract wordt afgesloten met de dienstverlener.
 • In geval van betaling met creditcard of een van de andere geaccepteerde betaalmiddelen, wordt het contract reeds gesloten met de betalingsopdracht door de klant.
 • De cadeaubon wordt na afloop van de betaling direct per e-mail afgeleverd op het opgegeven e-mailadres van de ontvanger, in een afdrukbaar of presenteerbaar formaat met details over het bedrag van de bon, de bon-ID, een optionele persoonlijke boodschap, een barcode, de geldigheidsduur en contactgegevens van de dienstverlener waar de bon kan worden ingewisseld.
 • Cadeaubonnen kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld.

Opgeslagen betaalmethoden

Algemeen

U gaat ermee akkoord en erkent dat Phorest de betalingsmethodes (hieronder gedefinieerd) die u aan Phorest verstrekt, mag verzamelen, gebruiken en openbaar mag maken in overeenstemming met deze voorwaarden.

De door Phorest opgeslagen betaalmethode is de digitale dataopslagplaats die door Phorest wordt gebruikt om betaalmethoden (hieronder gedefinieerd) op te slaan.

Verzamelen van gegevens

Phorest verzamelt uw betalingsgegevens (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bankrekening, creditcard, bankpas of e-mailadres gekoppeld aan een betaalrekening) (Betalingsmethoden) wanneer u een betaling doet aan, of een terugbetaling aanvraagt van, een door Phorest aanvaarde betalingsoptie (inclusief per telefoon, online, via PayPal, in het kader van een SMS Pay-regeling of een regeling voor automatische afschrijving of een andere betalingsoptie die van tijd tot tijd door Phorest wordt goedgekeurd) (Betalingsoptie).

U stemt ermee in dat elke betalingsmethode die u aan Phorest verstrekt, beschikbaar is voor gebruik door Phorest in overeenstemming met uw toestemming en de onderstaande privacy paragraaf.

Beveiligde opslag van betaalmethoden

De relevante betalingsmethode (die getokend is in het geval hiervoor een creditcard of bankpas wordt gebruikt) en de betalingsoptie (inclusief een eventuele doorlopende machtiging) die worden gebruikt om een betaling aan Phorest te doen, worden door Phorest of betalingspartners van Phorest opgeslagen (Opgeslagen Betalingsmethoden).

Alle opgeslagen betalingsmethoden worden door Phorest of betalingspartners van Phorest veilig bewaard en, indien nodig, opgeslagen in overeenstemming met de vereisten van de informatiebeveiligingsnorm Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) en anderszins zoals wettelijk vereist.

Gebruik van opgeslagen betalingsmethoden

Opgeslagen betalingsmethoden kunnen door Phorest en door u worden gebruikt om betalingen aan Phorest te verrichten voor producten en diensten die door Phorest worden aangeboden, met behulp van een door u geautoriseerde betalingsoptie. Zonder uw toestemming wordt geen enkele betaling verwerkt.

Phorest zal uw opgeslagen betalingsmethoden blijven gebruiken voor door u geautoriseerde betalingen, totdat u ons op de hoogte stelt van een wijziging van deze opgeslagen betalingsmethoden of uw betalingsovereenkomst met Phorest wordt beëindigd in overeenstemming met de daarvoor geldende algemene voorwaarden.

Indien uw betalingsmethode een creditcard of bankpas is, machtigt u Phorest om betaling aan te vragen van de door u opgegeven rekening, met gebruikmaking van uw huidige kaart en elke vervangende kaart. Indien de vervaldatum van uw creditcard of bankpas is verstreken, dient u Phorest ten minste drie werkdagen vóór de volgende betaling uw nieuwe gegevens te verstrekken.

Phorest behoudt zich het recht voor om voor het gebruik van een bepaalde betalingsoptie kosten voor de verwerking van de betaling in rekening te brengen. Banktransactiekosten en overheidsbelastingen kunnen eveneens van toepassing zijn.

Elk krediet of elke terugbetaling die Phorest aan u doet, kan worden terugbetaald via uw opgeslagen betalingsmethoden.

Uw opgeslagen betalingsmethoden, inclusief de gegevens van uw huidige betalingsopties, kunnen ook worden gebruikt voor alle Phorest producten en diensten die wij aan u leveren.

Openbaarmaking van opgeslagen betalingsmethoden

Opgeslagen betalingsmethoden worden niet aan derden bekendgemaakt, behalve in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.

Opgeslagen betalingsmethoden die gebruikt worden om een betaling, creditering of terugbetaling uit te voeren, zullen door Phorest aan relevante financiële instellingen en betalingsdienstaanbieders bekendgemaakt worden met het oog op: het faciliteren van die betaling, creditering of terugbetaling; en het voldoen aan de vereisten van de PCI DSS-informatiebeveiligingsnorm.

Opgeslagen betalingsmethodes kunnen worden ingezien door personen en organisaties die Phorest helpen in onze zakelijke activiteiten, zoals betalingsdienstaanbieders, professionele adviseurs, IT-ondersteuning, en bedrijfs- en administratieve diensten, inclusief handelsagenten (waaronder incassobureaus) en schuld kopers. Wij doen dit alleen wanneer het noodzakelijk is om die informatie bekend te maken om deze diensten aan Phorest te kunnen verlenen.

Opgeslagen betaalmethoden kunnen ook door Phorest inzichtelijk worden gemaakt om te voldoen aan toepasselijke bepalingen van wetgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, privacywetgeving.

Verificatie van betalingsmethoden

Op verzoek van Phorest stemt u ermee in Phorest informatie te verstrekken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gecertificeerde identificatiedocumenten, bankafschriften en andere documenten, zodat Phorest:

● Uw identiteit kan verifiëren (of om deze verder te verifiëren).

● Informatie kan verifiëren in verband met een bankrekening die gebruikt wordt om een betaling te doen.

● Informatie kan verifiëren in verband met een niet-bancaire betaaloptie die gebruikt wordt om een betaling te doen.

● Om te verifiëren waar elke betaling aan Phorest vandaan komt.

Phorest kan rechtstreeks bij de financiële instellingen en betalingsdienstaanbieders die de door u gebruikte betalingsoptie hebben geleverd, bevestigen dat de door u verstrekte betalingsmethode(s) geldig en correct is/zijn. Tot Phorest ervan overtuigd is dat de hierboven verstrekte verificatiegegevens juist, nauwkeurig en volledig zijn, zal Phorest zich het recht behouden om betalingen te weigeren en naar eigen inzicht terug te betalen indien Phorest van mening is dat een betaling (vermoedelijk) niet door u geautoriseerd is of gedaan is door iemand anders dan u.

Phorest kan naar eigen inzicht een betaling weigeren die via een betalingsoptie is verricht onder, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, omstandigheden waarin de relevante betalingsoptie ongeldig is verklaard in verband met een eerdere betaling.

Opgeslagen betalingsmethoden wijzigen of verwijderen

U kunt uw opgeslagen betalingsmethoden te allen tijde wijzigen of verwijderen. Indien u één van uw opgeslagen betalingsmethoden wilt wijzigen of verwijderen, dient u Phorest hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met onze klantenservice of via andere methoden die Phorest van tijd tot tijd beschikbaar stelt. Alle toekomstige betalingen die nog moeten worden verwerkt met uw opgeslagen betalingsmethode, kunnen worden geannuleerd wanneer de opgeslagen betalingsmethode wordt verwijderd.

Reviews

U kunt een e-mail ontvangen na een voltooide afspraak met een dienstverlener met de vraag of u een review wilt achterlaten. Wanneer u een review achterlaat, wordt de informatie verstrekt aan de dienstverlener en Phorest. Deze informatie wordt veilig opgeslagen. Indien u ervoor kiest om een review achter te laten, gaat u ermee akkoord dat Phorest of de dienstverlener uw review kan publiceren. Indien Phorest of de dienstverlener ervoor kiest uw review te publiceren, zal alleen uw voornaam worden gepubliceerd. De dienstverlener of Phorest is niet verantwoordelijk voor enige formulering door u in de review die uw identiteit zou kunnen onthullen.

Algemeen

Deze voorwaarden en uw gebruik van deze website worden beheerst door de wetten van de Republiek Ierland. U stemt hierbij in met de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de Republiek Ierland in alle geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met het gebruik van deze website, telkens wanneer u de website bezoekt. Het gebruik van deze website is niet toegestaan in enig rechtsgebied waarin niet alle bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht zijn, inclusief en zonder beperking van deze paragraaf.

Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met Phorest, Anglesea Mills, 9 Anglesea Row, Off Little Britain Street, Dublin 7, D07 F8PY, Republic of Ireland; of stuur een e-mail naar support@phorest.com.

Copyright, kennisgeving en beperkte licentie

Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie is gegeven aan ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk en de graphics. Reproductie is verboden anders dan in overeenstemming met de copyright notice, die deel uitmaakt van deze voorwaarden. Personen die deze bepaling overtreden zullen worden vervolgd.

Automatische verzameling van informatie/cookies

De server van de website van Phorest, of de servers van bedrijven die gebruikt worden om deze site te beheren, kunnen een “cookie” op uw computer plaatsen om u in staat te stellen de website te gebruiken en uw ervaring te personaliseren. Een “cookie” is een stukje data dat door een webserver naar uw computer kan worden gestuurd en vervolgens door uw browser op de harde schijf van uw computer kan worden opgeslagen. Cookies stellen ons in staat uw computer te herkennen terwijl u op onze website bent en helpen uw online ervaring aan te passen en gebruiksvriendelijker voor u te maken. Cookies zijn ook nuttig om het inloggen voor gebruikers efficiënter te maken, transactiegeschiedenis bij te houden en informatie tussen uw sitebezoeken te bewaren. De door cookies verzamelde informatie kan ook worden gebruikt om de functionaliteit van de website te verbeteren.

De meeste webbrowsers hebben functies die u kunnen waarschuwen wanneer u een cookie ontvangt of voorkomen dat cookies worden verzonden. Als u cookies uitschakelt, is het echter mogelijk dat u bepaalde gepersonaliseerde functies van deze website niet kunt gebruiken.

Wijziging van deze voorwaarden

Phorest behoudt zich het recht om deze voorwaarden en de inhoud van deze website om welke reden dan ook en zonder kennisgeving te wijzigen, zonder aansprakelijkheid jegens u, enige andere gebruiker of een derde partij. Dit recht heeft geen invloed op de voorwaarden die u aanvaardt bij het maken van een legitieme reservering of aankoop via deze website. U dient deze voorwaarden te controleren op eventuele wijzigingen telkens wanneer u de website bezoekt. Wanneer wij wijzigingen aanbrengen in de manier waarop wij uw privégegevens of opgeslagen betalingsgegevens gebruiken, zullen wij u van deze wijzigingen op de hoogte stellen zodra dit wettelijk verplicht is.

Disclaimer

Elk gebruik door u van de diensten van Phorest is op eigen risico. U neemt de volledige verantwoordelijkheid hiervoor en voor alle risico’s of verliezen die voortvloeien uit uw downloaden en/of gebruik van of verwijzen naar of vertrouwen op informatie, producten, diensten of materialen die op deze website worden aangeboden op u. U stemt ermee in dat Phorest en de leveranciers van telecommunicatie- en netwerkdiensten aan Phorest niet aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit uw gebruik of onmogelijkheid om deze website te gebruiken en u doet hierbij afstand van alle claims met betrekking daartoe, ongeacht of deze gebaseerd zijn op een contract, onrechtmatige daad of andere gronden.

Deze website is “as is” beschikbaar voor alle gebruikers. Phorest geeft geen verklaringen, garanties of verbintenissen dat deze website, of de server die deze ter beschikking stelt, vrij zal zijn van gebreken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot virussen of andere schadelijke elementen. Phorest aanvaardt geen aansprakelijkheid voor infectie door een computervirus, sabotagepogingen, ongeautoriseerde toegang, interventie, wijziging of gebruik, fraude, diefstal, technische storing, fouten, weglating, onderbreking, schrapping, defect, vertraging, of enige gebeurtenis of voorval buiten haar controle, die de administratie, veiligheid, eerlijkheid en de integriteit of het goede verloop van enig aspect van deze website corrumpeert of beïnvloedt.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, worden alle verklaringen, garanties en voorwaarden, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, wettelijk of anderszins, hierbij uitgesloten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot verklaringen, garanties of toezeggingen met betrekking tot de diensten, informatie en/of materialen op deze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot hun nauwkeurigheid, hun volledigheid of de verkoopbaarheid, kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel.

Privacybeleid

De informatie over het verzamelen, gebruiken en inzien van persoonlijke informatie (waaronder betaalmethoden) in deze clausule moet worden gelezen in samenhang met het privacybeleid van Phorest (klik op de volgende link om het Privacybeleid van Phorest te bekijken) dat meer gedetailleerde informatie bevat over hoe uw persoonlijke informatie wordt verwerkt.

U stemt ermee in dat Phorest uw persoonsgegevens (inclusief betaalmethoden) verzamelt en verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid van Phorest of anderszins zoals toegestaan of vereist door de wet, of zoals door u goedgekeurd. Het verzamelen van deze informatie is nodig om de specifieke diensten te kunnen leveren, maar het gebruik van deze diensten is vrijwillig.

Details van uw persoonsgegevens, inclusief betaalmethoden (die in het geval van creditcards en bankpassen getokend zijn), kunnen door Phorest ook worden gebruikt/openbaar gemaakt in verband met de betaling van producten en diensten die Phorest u ter beschikking stelt.